ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 8 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

          5.   รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

 

        5.1    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (UN Sanction list)

                  5.1.1    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (กลุ่ม Al-Qaida)

           คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 15/2558 ลงวันที่ 22 พ.ค.2558 Download File

            Press Releases :  1. http://www.un.org/press/en/2015/sc11898.doc.htm

                                         

      

      ปล.       คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 9/2558 ลงวันที่ 20 มี.ค.2558

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_16032015.pdf

                  คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 11/2558 ลงวันที่ 10 เม.ย.2558

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_31032015.pdf

                  คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 12/2558 ลงวันที่ 21 เม.ย.2558

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_07042015.pdf

                  คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 13/2558 ลงวันที่ 30 เม.ย.2558

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_10042015.pdf

                  คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 14/2558 ลงวันที่ 12 พ.ค.2558

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_30042015.pdf

 

                 5.1.2    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (กลุ่ม Taliban)

                คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 10/2558 ลงวันที่ 3 เม.ย.2558 Download File

                Press Releases :  1. http://www.un.org/press/en/2015/sc11843.doc.htm

 

       ปล.       คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 16/2557 ลงวันที่ 3 ก.ย.2557 

                  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_1988List_21082014.pdf

                    คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 21/2557 ลงวันที่ 7 ต.ค.2557 

                  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_1988List_23092014.pdf

 

      5.2    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (Thailand list) แยกตามประกาศสำนักงาน ปปง. (ปกร.) แต่ละฉบับ

               5.2.1    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2556 download file 

               5.2.2    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2556 download file

                   5.2.3    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2556 download file 

                   5.2.4    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2556 download file 

               5.2.5    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2556 download file

                   5.2.6    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2556 download file   

                   5.2.7    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2556 download file    

                   5.2.8    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2557 download file    

                   5.2.9    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2557 download file 

                   5.2.10    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2557 download file 

                   5.2.11    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2557 download file 

                   5.2.12    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2557download file 
                   5.2.13    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2557download file 

                   5.2.14    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2557download file 

                   5.2.15    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2557download file 

                   5.2.16   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2557download file 

                   5.2.17   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2557download file 

                   5.2.18   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 11/2557download file 

                   5.2.19   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 12/2557download file 

                   5.2.20   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 13/2557download file 

                   5.2.21   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 14/2557download file 

                   5.2.22   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2558download file 

                   5.2.23   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2558download file 

 

        5.3    รายชื่อรวม บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (Thailand list) จนถึงปัจจุบัน Download File

 
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand