ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระดับ "ผ่านมาตรฐานระดับดีมาก"

จำนวนผู้เข้าชม 564