บริการเงินกู้

 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน

    ต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน /มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 /วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท /ชำระไม่เกิน 10 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5

 

2. เงินกู้สามัญ

    ต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน /มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 /วงเงินกู้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน /ชำระไม่เกิน 120 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5

จำนวนผู้เข้าชม 1,662