ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand list) แยกตามประกาศสำนักงาน ปปง. (ปกร.) แต่ละฉบับ

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. 5/2562

ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ