Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2551

UPDATE14 ก.ย. 2559

ข้อมูลคดีซึ่งอยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ลำดับ

รายคดี/กรณี ความผิดมูลฐาน สถานะคดี ข้อมูลเพิ่มเติม

 นายศรชัย  รัตนศิลป์

และนางสาวนงนุช  บุญช่วย

ยาเสพติด คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่ง     ที่ ย.๑/๒๕๕๑ ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด
   
 นายประดิษฐ  วัฒนา ยาเสพติด คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่ง   ที่ ย.๒/๒๕๕๑ ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด 
 
 นางสุดธิดา  ประเสริฐแก้ว ยาเสพติด คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่ง   ที่ ย.๓/๒๕๕๑ ยึดทรัพย์สิน  เพิ่มเติม จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด 
 นายคมชาญ   คณินวรากร  ยาเสพติด คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งที่ ย.๔/๒๕๕๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ ย.๑๐๙/๒๕๕๐            ให้ถูกต้อง  ดูรายละเอียด
   นางสาวสุมณฑา หรือยุวดี    จังเสถียร  ยาเสพติด คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งที่ ย.๕/๒๕๕๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ ย.๑๑๑/๒๕๕๐            ให้ถูกต้อง  ดูรายละเอียด
 นายธีรวุฒิ  วงศ์ศรี  ยาเสพติด คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่ง     ที่ ย.๖/๒๕๕๕ ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ

 ดูรายละเอียด

   
 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 7
 • 7
 • 5
 • 1
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube