Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2555

UPDATE14 ก.ย. 2559

ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๕๕

คำสั่ง
ย. ที่
รายคดี/กรณี ความผิดมูลฐาน สถานะคดี ข้อมูลเพิ่มเติม หมายเหตุ
คดีแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ หลอกลวง
ให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
มาตรา ๓(๓) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘๕ บัญชี ดูรายละเอียด มีการออกคำสั่งที่ ย.๑/๒๕๕๕ และคำสั่งที่ ย.๒/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
คดีแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ หลอกลวง
ให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
มาตรา ๓(๓) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙๘ บัญชี ดูรายละเอียด มีการออกคำสั่งที่ ย.๑/๒๕๕๕ และคำสั่งที่ ย.๒/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
นายวิน หรือซิเมีย  ไม่ทราบชื่อสกุล
(สัญชาติพม่า) กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ ดูรายละเอียด   
นางจินตนา  ชมภูวิเศษ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด   
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๙/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
นายกวินทร์  ปรางแก้ว กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ  ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๘/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
นายสาย  ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติพม่า)
กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ  ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๗/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
นายนิรุตหรือนิ  กำมาและนายมงคล
หรือหรั่ง  มั่นศรีจันทร์ กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด มีการออกคำสั่งที่ ย.๗/๒๕๕๕ และคำสั่งที่ ย.๑๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๔/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
นายเก่าหิน  อาหวู่ หรืออาอู่  แซ่จาว
และนายไสว  แซ่ลิ้ว กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ  ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
นางวิไลลักหรือเจี๊ยบ  ศรีแสงรัตน์ 
(สัญชาติลาว) กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ   ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๙/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
๑๐ นายชูชาติ  บุญสุขและ
นายอุทัย  กัณทิศักดิ์ กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๒/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๑๑ นางสาววีนัส  จันทร์ศรี กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๕/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
คดีถึงที่สุดแล้ว ดูรายละเอียด  
๑๒ นางสาวรอกีเย๊าะ  ใบเย็มหมะ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๑/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๑๓ นายสุทิน  จามีกรนิธิ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๐/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
๑๔ นางนาหาและนางนาแส (ไม่มีชื่อสกุล
เชื้อชาติมูเซอ สัญชาติเมียนมาร์)
มาตรา ๓(๑)และ ๓(๗) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน
ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินคดีหมายเลขดำที่ ฟ.๑๓/๒๕๕๕ ดูรายละเอียด  
๑๕ นางสาวสุนีย์  จันทร์แก้ว กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินคดี
คดีหมายเลขดำที่ ฟ.๑๖/๒๕๕๕
   
๑๖ นายธนากร  กล่ำโพธิ์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๑๗ นางสาวสงวน  พลายบัว กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๔/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
๑๘ นายอุทัย  เกษวงศ์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ 
ดูรายละเอียด  
๑๙ นายนิรุต หรือนิ  กำมาและ
นายมงคลหรือหรั่ง  มั่นศรีจันทร์ กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด มีการออกคำสั่งที่ ย.๗/๒๕๕๕
และคำสั่งที่ ย.๑๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๔/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด
๒๐ นายวัฒนา  บุสทิพย์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราง จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๕/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๒๑ นายสมสงวน หรือสงวน  สีทอง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๖/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
 ๒๒ นายเนติพันธ์  พันธุรนันท์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๔/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๒๓ นางอรพรรณ หรือซิ้ง  ทองมาก กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัด
ทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ
 ดูรายละเอียด  
๒๔ นายเดือน  จุตตะโน กับพวก มาตรา ๓(๑)
และมาตรา ๕
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๓/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๒๕ นายวีระพันธุ์ หรือบอล  สัมฤทธิ์ผล
กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ
ดูรายละเอียด  
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้เพิกถอนการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ
ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินคดี
หมายเลขดำที่ ฟ.๔/๒๕๕๕
ดูรายละเอียด  
 ๒๖ นายจีรศักดิ์  ทองกาญจนา กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๕/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๒๗ นางอนงค์  เกิดวันและ
นายธีรพงค์  เกิดวัน กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ 
ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๑/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
คดีถึงที่สุดแล้ว ดูรายละเอียด  
๒๘ นายณรงค์  สุขพรหม กับพวก มาตรา ๓(๒) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๒๙ นางม้วย  บานเช้า กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๒/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๓๐ นายซูไหมิ่ง  ยูโซ๊ะหรือยูโช้ะ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
๓๑ นางสาธิตา  โยธาฤทธิ์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ
 ดูรายละเอียด  
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้เพิกถอนการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ
 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๒/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
 ๓๒ นายไพทูล  ชัยสาร กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ
 ดูรายละเอียด  
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้เพิกถอนการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ
ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๓/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๓๓ นายปราโมทย์  ตี๋สกุล กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๒/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
 ๓๔ นายวัสนา  แซ่ลุก กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๓/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
 ๓๕ นายสุรศักดิ์  สุขสวัสดิ์และนางสาวชลิดา 
พิริยาสัยสันติ กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๕/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๓๖ นางอะมีมะ  เลายี่ปา กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด มีการออกคำสั่งที่ ย.๓๖/๒๕๕๕ และคำสั่งที่ ย.๓๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๗๖/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
๓๗ นายมูฮำหมัด ฮากิมหรือปี หรือปีK สะรี  มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๑/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
คดีถึงที่สุดแล้ว ดูรายละเอียด  
๓๘ นางอะมีมะ  เลายี่ปา กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑๘ รายการ
ดูรายละเอียด มีการออกคำสั่งที่ ย.๓๖/๒๕๕๕ และคำสั่งที่ ย.๓๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๗๖/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการ
อายัดทรัพย์สิน จำนวน๑ รายการ
 ดูรายละเอียด
๓๙ นายธีร์ธวัช หรือเถลิงรัฐ  เกิดแสง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๐/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูราลละเอียด  
๔๐ นายอภิชาติ หรือใหญ่  สมศิริ มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๓/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๔๑ นายเฉลิมชัย  อุ่นทรัพย์หรือ
นายภงษ์กรณ์  เครือสนิท กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๕/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๔๒ นายเสาฟิต  เจ๊ะโซ๊ะ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๒/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
๔๓ นายทวี  พิศดูกิจ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๑/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๔๔ นายมะนอ  สาฆอ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑๒๑ รายการ
 ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๔๔/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๖๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๘๐/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๒/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด
๔๕ นายอดิศร  เหมือนพิมพ์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๗/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
๔๖ นายดำรงค์  หอวิมาลย์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๑/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๔๗ นายวิชัน  งามแดง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๒๐ รายการ และอายัดทรัพย์สิน จำนวน  ๑๔ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการ
อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ 
ดูรายละเอียด  
๔๘ นายมะกอรี  สุหลง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ 
 ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๔๘/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๗๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๘๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๙๖/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
๔๙ นางสาวจันทรา  อนันตกุลและ
นายสะกะรี  มามะนอ กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑๔๘ รายการ และอายัด
ทรัพย์สิน จำนวน ๑๙ รายการ
 ดูรายละเอียด  
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการ
อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ
ดูรายละเอียด  
๕๐  เพิกถอนรายชื่อแล้ว        
๕๑  เพิกถอนรายชื่อแล้ว        
     
๕๒ ท้าวบุญยงค์  บุญไทยวงค์หรือ
บุญไทยวงศ์  (สัญชาติลาว) กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๔/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๕๓ นายศรายุทธฺ์  บุญเกิด มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๖/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
๕๔ นายธีรศักดิ์  เรือนมูล กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๐/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๕๕ นายรุ่งเพชร  วรรณปะเข มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๙/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 ดูรายละเอียด  
๕๖ นายวีระศักดิ์  สิทธิไชย มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๐/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๕๗ นางประนอม  แปรโคกสูง มาตรา ๓(๑),๓(๒)และค้ามนุษย์ คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๕๗ รายการ 
 ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๕๗/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๕๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๗๒/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
๕๘ นางประนอม  แปรโคกสูง มาตรา ๓(๑),๓(๒)และค้ามนุษย์ เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว
จำนวน ๒ รายการ
ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๕๗/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๕๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๗๒/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึด
ทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ
 
๕๙ นายประชุม  รูปิยะเวช กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๘/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๖๐ นางทองคำ  โยวะเส็ง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๖/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๖๑ นายดำรง  จารุตันติ์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
๖๒ นายอดิศร หรือโจ๊ก  ตะนะวิลัย กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัด
ทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน   ๒ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๔/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๖๓ นายชายใหญ่  พลทามูล กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัด
ทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน   ๕ รายการ
 ดูรายละเอียด  
๖๔ นางสาววาสนา  อุ่นเมือง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๘/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๖๕ นายมือไร่  เจะยิ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๘/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
๖๖ นายสตีเฟ่น  แอนเดรียส กรอซ (สัญชาติ
เนเธอร์แลนด์)
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
๖๗ นางสาวพรภิรมณ์  สุทธิประภา กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๐/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๖๘ นายศักดิพัฒน์  ราชชมภู กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๗/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
๖๙ นายมะนอ  สาฆอ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ 
ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๔๔/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๖๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๘๐/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๕/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 
๗๐ นายอุเซ็ง  ปุโรง กับพวก มาตรา ๓(๘) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
๗๑ นายดาร์มา บาอับดุล  ทาแมง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัด
ทรัพย์สินไว้ชั่วคราว รวมจำนวน ๘ รายการ
 ดูรายละเอียด  
๗๒ นางประนอม  แปรโคกสูง กับพวก มาตรา ๓(๑),๓(๒)และค้ามนุษย์ เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว และแก้ไขคำสั่ง ย.ที่ ๕๘ ทรัพย์สินจาก ๒ รายการ เป็น ๓ รายการ ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๕๗/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๕๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๗๒/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
คณะกรรมการธุกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการ
ยึดทรัพย์สินตาม จำนวน ๑ รายการ
ดูรายละเอียด  
๗๓ นางสาวจุติมา  พานิช กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการและอายัดทรัพย์สิน
จำนวน ๒ รายการ
 ดูรายละเอียด  
๗๔ นางศรีทอน  ศรีชัยวงค์ กับพวก  มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
ดูรายละเอียด   
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๓/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๗๕ นายอภิเชษฐ์  หมัดหนัก กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่นคราว จำนวน ๒ รายการ
ดูรายละเอียด   
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๑๙/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๗๖ นางอะมีมะ เลายี่ปา กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
ดูรายละเอียด มีการออกคำสั่งที่ ย.๓๖/๒๕๕๕ และคำสั่งที่ ย.๓๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๗๖/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๖/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด
๗๗ นางสาวฉลาด  อ่อนเผือก กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๔/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๗๘ นายชัยรัตน์  แก้วโสภาค กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
๗๙ นายมะกอรี  สุหลง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ
ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๔๘/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๗๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๘๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๙๖/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
๘๐ นายมะนอ  สาฆอ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ
ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๔๔/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๖๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๘๐/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๓/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 
๘๑ นายวันเพ็ง  คงตาม กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ 
ดูรายละเอียด   
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๗/๒๕๕๕ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
๘๒ นางทองดี  ลาภปัญญา กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๒๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
๘๓ กลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบชื่อและชื่อสกุล
ได้แอบอ้างใช้หมายเลขโทรศัพท์ของ
สำนักงาน ปปง.หลอกลวงประชาชนและ
ทำให้เกิดความเสียหาย
มาตรา ๓(๓) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ
ดูรายละเอียด  
๘๔ นายอนันต์  แก้วพรายตา กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราวจำนวน ๑๔ รายการ และอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ 
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๙/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๘๕ นายไมเคิล หรือโย  กวน  ฮอง
(YEOH GUAN HONG สัญชาติมาเลเซีย)
และนางสาวพัชรินทร์  วิเชียร 
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ
ดูรายละเอียด  การออกคำสั่งที่ ย.๘๕/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๘๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๙๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
๘๖ นายมาโนช  กาญจนฉายานายอุทัย
อัครพัฒนากูลและนางภคินี  สุวรรณภักดี 
มาตรา ๓(๔) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ
ดูรายละเอียด   
๘๗ นางสาวสมพร  ทวีอภิรดีภูมิและ
นายพงศ์พิพัฒน์หรือเคี้ยง  สัตยพิทักษ์ 
มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ
ดูรายละเอียด   
๘๘ นายมะกอรี  สุหลง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๔๘/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๗๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๘๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๙๖/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
๘๙ นายไมเคิล หรือโย  กวน  ฮอง
(YEOH GUAN HONG สัญชาติมาเลเซีย)
และนางสาวพัชรินทร์  วิเชียร 
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการและอายัดทรัพย์สิน
ไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ
ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๘๕/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๘๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๙๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
๙๐ นายรัตน์ธิชัย  โพธิ์ทะเล กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งใน
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๖
ดูรายละเอียด  
๙๑ นายพงศ์  ศิริเลิศพานิช
(ผู้บริหาร บริษัทเงินทุน มหาทุน จำกัด ) 
มาตรา ๓(๔) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน  ๒ รายการ
 ดูรายละเอียด  
๙๒ นายอุเทน  ชมภูชิต กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๒๗/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ดูรายละเอียด  
๙๓ นายนราธรณ์  วรรณสุทธิ์ กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๔๐/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
๙๔ นายโชคชัย  แสงคำ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๖/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   
๙๕ นายดุนเลาะ  แวมะนอหรือเปาะซูเลาะห์
โรงเรียนญีฮาดวิทยา 
มาตรา ๓(๘) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ
ดูรายละเอียด   
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการ
อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ
ดูรายละเอียด  
๙๖ นายมะกอรี  สุหลง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ
 ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๔๘/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๗๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๘๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๙๖/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
๙๗ นายชานนท์  นิอะนนท์ กับพวก มาตรา ๓(๓) เลขาธิการ ปปง. ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ
 ดูรายละเอียด  
๙๘ นายไมเคิล หรือโย  กวน  ฮอง
(YEOH GUAN HONG สัญชาติมาเลเซีย)
และนางสาวพัชรินทร์  วิเชียร กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ
ดูรายละเอียด การออกคำสั่งที่ ย.๘๕/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๘๙/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๙๘/๒๕๕๕ เพิ่มเติม
๙๙ นางสาวณัฐมล  พงษ์ฉวี กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ
 ดูรายละเอียด  
๑๐๐ นายมิสซัวรี  ดาโอ๊ะ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ
 ดูรายละเอียด  
๑๐๑ นายประสิทธิ์ชัย  อุณหพัฒนา กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการและอายัดทรัพย์สิน
จำนวน ๒ รายการ
 ดูรายละเอียด  
ศาลแพ่งมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๔๑/๒๕๕๖ ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 1
 • 9
 • 3
 • 0
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube