Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2556

UPDATE14 ก.ย. 2559

ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๕๖

คำสั่ง
. ที่

รายคดี/กรณี

ความผิด
มูลฐาน

สถานะคดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

..พรภิรมณ์ สุทธิประภา กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

มีการออกคำสั่งที่ ย.๖๗/๒๕๕๕ และคำสั่งที่ ย.๑/๒๕๕๖ เพิ่มเติม

นางนันทพร  ศิริภัทรนุกูล กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๒รายการ

ดูรายละเอียด 

 

นางสาวเฉิน ไป่ หวันกับพวก
(
.เบบี้ ๑๐๑ จำกัด)

ค้ามนุษย์

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

มีการออกคำสั่งที่ ย.๓/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๑๐/๒๕๕๖เพิ่มเติม

นายประกอบ  เนื้อนุ่มกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

นายจันทรา อนันตกุลกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

มีการออกคำสั่งที่ ย.๔๙/๒๕๕๕และคำสั่งที่ ย.๕/๒๕๕๖ เพิ่มเติม

นายสมภพ  วุฒิทวี กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

นายยงยุทธ  เจริญผลกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

นายวิญญู  ศรีเงินยวงกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

นายดูนเลาะ  แวมะนอหรือเปาะ  ซูเลาะห์ครูใหญ่โรงเรียนญีฮาดวิทยา .ปัตตานี

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่คราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๑๐

นางสาวเฉิน ไป่ หวันกับพวก
(
.เบบี้ ๑๐๑ จำกัด)

ค้ามนุษย์

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

มีการออกคำสั่งที่ ย.๓/๒๕๕๖
และคำสั่งที่ ย.๑๐/๒๕๕๖เพิ่มเติม

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวจำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๑๑

นายเด่นเกียรติ  โนคำกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๑๒

นายไพวรรณ  สมวงศ์กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๑๓

นายก้องภพ  คำมาเกิดกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๑๔

นายบุญสิน  จันทร์สวัสดิ์ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๑๕

นางสมรัก  บ่อทอง กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๐รายการ

 ดูรายละเอียด 

 

๑๖

นายนิทรรศ  ตุ่นหนูแฟบ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน  รายการ

ดูรายละเอียด 

 

๑๗

นายอำนาจ  ยิ่งสกุล กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน  รายการ

 ดูรายละเอียด 

 

๑๘

นางสาวพรทิพย์ หรือณิชาพัชร์  ปิยะรัตน์ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๑๙

นายนันทพงศ์  รัตนากรแก้วจินดา กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๒๐

นายจักรกฤษณ์  พรมทองและนางสาวนภัสสร  วงศ์ธัญญารักษ์กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๑รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๒๑

นางกุลฑิรักษณ์หรือกุลฑิรักษ์  ลาภเจริญ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๒๒

นายตั่ว  แซ่ยะหรือไสยะกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๒๓

นายสุทธิพงศ์  ศักดิ์ทองดี กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๒๔

นางเพ็ญศิริ  อรรถจินต์กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

  ดูรายละเอียด

 

๒๕

นางสาวปราณี  ศรีแสงฉาย กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๙รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๒๖

นายสมหมาย  พูนถุงเงิน กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๒๗

นายสุบิน หรือเก่ง  บุญปั๋นเชื้อ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๒๘

นายอนุชิต  อ่วมน้อย กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด 

 

๒๙

นายวิรุฬ  พิกุลหอม กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด 

 

๓๐

นายทินกร  สุขศร กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

๓๑

นายบุญเลิศ  ทาแก้วกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

ดูรายละเอียด 

 

๓๒

นางสาวประกายเพชร ปัดชา
นายทองยศ  ยาหมอแจ้กับพวก

มาตรา (),()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๔รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๓๓

นายบรรจง  รื่นเสือ กับพวก 

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

ดูรายละเอียด 

 

๓๔

นางสุรางค์  สิงห์พันธ์ 
นายพรชัย  ไข่ขำ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๓๕

นายณัฐพล  วงศ์ตะวันชัย กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๓๖

นายศุภชัย  ศรีศุภอักษรประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

มาตรา(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน๓๓๔ รายการ 

 ดูรายละเอียด

มีการออกคำสั่งที่ ย.๓๖/๒๕๕๖,
คำสั่งที่ ย.๔๙/๒๕๕๖ เพิ่มเติม
และคำสั่งที่ ย.๖๕/๒๕๕๖เพิ่มเติม

     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวจำนวน ๘๗ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๓๗

นายหรือท้าว คาย ไชยะปัญหา 
นางเอมออน  ไชยะปัญหาและนายศรัณย์ ศรีวิจิตร กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓รายการ 

ดูรายละเอียด 

 

๓๘

หลวงปู่เณรคำ  ฉัตติโกหรือพระวิรพล  สุขผล กับพวก

มาตรา (),(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๙รายการ 

 ดูรายละเอียด 

 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ๑๖ จำนวน

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน

ดูรายละเอียด

๓๙

นายชัยยะ หรืออาท รัตนกันทา กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ  

ดูรายละเอียด

 

๔๐

นายธีระวัฒน์ หรือตั้ม เทียนประทีป กับพวก 

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ  

 ดูรายละเอียด 

 

๔๑

นายคมสันต์  ขาวสำราญ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ   

ดูรายละเอียด

 

๔๒

นายมาโนชญ์  มีชัย กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ    

ดูรายละเอียด

 

๔๓

นางสาวนาละ  จะปู่ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๔๔

นายเอกลักษณ์ หรือกอล์ฟ  วิโรจน์ธนะชัยกับพวก 

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ  

ดูรายละเอียด

 

๔๕

นายสุรชัย  ท้องพิมาย
นายยุรนันท์  วรศิลป์ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ  

ดูรายละเอียด

 

๔๖

นายวิชาฤทธิ์  สีเหลือง กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว จำนวน รายการ  

ดูรายละเอียด

 

๔๗

นายอันวา  ยูโซ๊ะ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ   

ดูรายละเอียด

 

๔๘

นางรัญจวน  สุขโร กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐รายการ  

ดูรายละเอียด

 

๔๙

นายศุภชัย  ศรีศุภอักษรประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

มาตรา(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖๔รายการ 

ดูรายละเอียด 

 

     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘๗ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๕๐

นายสนองหรือไอแลโชคนิรันดร์กุลหรือลีซอ,นายอาเสาะ  แชหนะ,นางไพรินทร์  แซหนะหรือแซ่โพ้ง กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ   

ดูรายละเอียด

 

๕๑

นายเกริกเกียรติ  ชาลีจันทร์ (บริษัท เค วายเอ็น พี คอนซัลแตนท์จำกัด) 

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖๑รายการ 

ดูรายละเอียด

 

๕๒

นายสุพัด  อาลา กับพวก

มาตรา ()

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน  รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๕๓

นายไมตรีหรือศุภฤกษ์หอยสังข์หรือภัทรเดชสกุล กับพวก 

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

๕๔

นายชัยณรงค์ ทรงอภิวัฒน์กุล กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

๕๕

นายประยุทธ คุณาคมกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

  ดูรายละเอียด

 

๕๖

นายชาญชัย สุรเชษฐ์กุล กับพวก 

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

๕๗

นายพิทโซ แดเนียลมูซา กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

๕๘

นายทินนะกรณ์ ภูขมรกับพวก 

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

ดูรายละเอียด

 

๕๙

..ฉันทนา เดชช่วยกับพวก 

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

ดูรายละเอียด

 

๖๐

นายอติเทพ สายสอาดกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวจำนวน  รายการ 

ดูรายละเอียด

 

๖๑

นายเต โก ตง(MR. TAY GOOI THONG) กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน
ไว้ชั่วคราว จำนวน  รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

๖๒

นายสิทธิชัย  กรุดเที่ยง
นายสุธี  สุวรรณอยู่ศิริกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน
ไว้ชั่วคราว จำนวน  รายการ 

ดูรายละเอียด

 

๖๓

นายอ้อยอัจฉรา ชมสวรรค์ กับพวก

มาตรา (),()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗รายการ 

ดูรายละเอียด

 

     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๒ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๖๔

นายเกริกเกียรติ  ชาลีจันทร์ กับพวก กรณีผู้บริหารธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด(มหาชน) 

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗รายการ 

ดูรายละเอียด

 

๖๕

นายศุภชัย  ศรีศุภอักษรกับพวก

มาตรา(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒รายการ

ดูรายละเอียด

 

๖๖

นายจำรอง  ชมชาติ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒รายการ

ดูรายละเอียด

 

๖๗

นางนิสา วาจาสิทธิ์ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน  รายการ

ดูรายละเอียด

 

๖๘

นายสมชาย จำนงเวชย์กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

ดูรายละเอียด

 

๖๙

.ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด โดย
นายสรวีย์ รวยฟูพันธ์กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

ดูรายละเอียด

 

๗๐

นายพงษ์ศักดิ์ หรือบอยเปล่งปลั่ง และนางทิพวรรณ หรือบี จันทร์สร้อย

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓รายการ

ดูรายละเอียด

 

๗๑

นางนันทวรรณ ขุนอินทร์ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๗๒

..มาลัย อ่อนสมจิตต์กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๗๓

นายบูรณะ คชานุภาพและนางแฉล้ม อินคำแก้ว กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๗๔

นางบุญสม จันทาโลกกับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๗๕

นายสายฟ้า เกษมุติ กับพวก

มาตรา(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รากยาร

ดูรายละเอียด

 

๗๖

นายศุภชัย ศรีศุภอักษรกับพวก

มาตรา(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๗รายการ

ดูรายละเอียด

 

๗๗

นางอ้อยอัจฉรา ชมสวรรค์ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๗๘

นายธีรพล เพชรดี กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐รายการ

ดูรายละเอียด

 

๗๙

นายมนตรี นามสง่า กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

๘๐

นายสิทธิพร หรืออู๊ดบุญฉิม กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

ดูรายละเอียด

 

๘๑

นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือนายธนยุทธ ดลธนโกเศศ กับพวก

มาตรา ๓(๓)(๑๔),(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑๗ รายการ

ดูรายละเอียด

 
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓รายการ

ดูรายละเอียด  

๘๒

น.ส.น้อย วีระตระกูล    กับพวก

มาตรา (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด

 

 

๘๓

นายวรรณคำ วงศ์ปินตา กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด  

๘๔

นายฉลวย นามขัน       กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด  

๘๕

นายจิรภัทร ชูโม         กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ

ดูรายละเอียด  

๘๖

นายอรินันท์ จันทามิตร์ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ

ดูรายละเอียด  

๘๗

นางบุญ บุญจันทร์       กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด  

๘๘

นางบังอร สีดี กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด  

๘๙

นายสำพันธ์ ผิวผ่อง    กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด  

๙๐

นายยี่ หนานใส่ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด  

๙๑

นายสุนทร  เรืองรอด และนางเพลินจิตต์  เรืองรอด กับพวก

มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธรุกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ

ดูรายละเอียด  
     

คณะกรรมการธรุกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด  

๙๒

นางสาวอัญชลี  กุลาตี กับพวก

มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธรุกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด  

๙๓

นางสาวอัญชลี  กุลาตี กับพวก

มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธรุกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

ดูรายละเอียด  

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 1
 • 9
 • 2
 • 1
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube