Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2557

UPDATE14 ก.ย. 2559

ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๕๗

คำสั่ง
. ที่

รายคดี/กรณี

ความผิด
มูลฐาน

สถานะคดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

นายประเทือง ปภาวีร์ 

กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด

 

น.ส.นาละ จะปู่ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

ดูรายละเอียด 

 

นายวราวุฒิ พุ่มศิริ กับพวก

 

มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด 

 

นายสุธี อิ่มเอิบ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ

 ดูรายละเอียด 

 

น.ส.สุกัญญารัตน์ หรือ ปวริศา และ นายธีรพัฒน์ หรือ รังสฤษฏ์ เยื่อวงศ์ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ

 ดูรายละเอียด 

 

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก

มาตรา (๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

ดูรายละเอียด  

 

นายสายฟ้า เกษมุติ กับพวก

มาตรา (๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

 ดูรายละเอียด 

 

นายอารีฟ หือรีฟ ยีเจ๊ะสะมะ กับพวก

มาตรา (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ 

ดูรายละเอียด  

 

น.ส.ทาริกา แสงเดือน หรือ น.ส.ณัชพิมพ์ แสงเดือนกุลชาดา กับพวก

มาตรา (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่คราว จำนวน ๓ รายการ

 ดูรายละเอียด 

 

๑๐

น.ส.อัญชลี กุลาดี กับพวก

 

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 ดูรายละเอียด 

 

   

 

๑๑

นายคมณัฐ ศิวศิขร  กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด 

 

๑๒

นายบรรพต เต็มสิทธิการ กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด 

 

๑๓

นายสินพล พลณะเดช หรือ ภัคธีมาญาณ์          กับพวก

มาตรา ()

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด 

 

๑๔

นางเตือนใจ พงษ์พันธ์ กับพวก

มาตรา (๓)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 ดูรายละเอียด 

 

๑๕

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบัน การเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชน

มาตรา (๓)

เลขาธิการ ป.ป.ง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๑๖

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบัน การเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชน

มาตรา (๓)

เลขาธิการ ป.ป.ง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ

ดูรายละเอียด 

 

๑๗

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบัน การเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกหลวงประชาชน

มาตรา (๓)

เลขาธิการ ป.ป.ง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ

ดูรายละเอียด 

 

๑๘

นางสาวปวีณา ซื่อตรง และ นายมนัส รุ่งอยู่ศิริ กับพวก

 มาตรา (๕),(๑๑),(๑๘)

เลขาธิการ ป.ป.ง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๐ รายการ

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๔/๒๕๕๗

      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียด  

 

 ๑๙

นายไพฑูรย์ เขียวแก้ว กับพวก

 

มาตรา ๓ (๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ  ดูรายละเอียด

 

 

๒๐ 

นายชูเด็ง แลมา     กับพวก

มาตรา ๓ (๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

 

 ๒๑

นายประภัทร์ ภุมรินทร์ และนายอานนท์ ศรีเจรญ กับพวก

มาตรา ๓ (๑)

 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

 

๒๒ 

นายธงไชย ประมวล  กับพวก

 มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ

ดูรายละเอียด

 

 

๒๓ 

นายขวัญชัย หวลทรง กับพวก

มาตรา ๓ (๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

 

๒๔ 

นายสมจิตร โกวิธะ กับพวก และนายประชัน ก้างจาย กับพวก 

มาตรา ๓ (๑)

 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

 

๒๕ 

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก

มาตรา ๓ (๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๖ รายการ 

 

ดูรายละเอียด

 

 ๒๖

นายนุ้ยหรือน้อย คิ่วดำ และนางสิริรัตน์ หรือพร ด้วงรัตน์ กับพวก 

 มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๗ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

  ๒๗

นายเดชา แซ่ลี้    กับพวก

 

 มาตรา ๓ (๑)

 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖๗ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 ๒๘

นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือนายธนยุทธ ดลธนโกเศศ กับพวก

มาตรา ๓ (๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ 

 

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๒/๒๕๕๗

      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

 

  ๒๙ 

นายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน    กับพวก

 มาตรา ๓ (๑)

 

 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

 

 ๓๐

นายสุภัทรชัย แก้วชนินทร์ กับพวก

 มาตรา ๓ (๑)

 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

 

 ๓๑

นายเสนอ ขจรกลิ่น   กับพวก

 มาตรา ๓ (๑)

 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

 

 ๓๒

นายบานเย็น เรืองโรขน์       น.ส.วารุณี พันธิรัตน์               นางเงินยวง เรืองโรจน์ กับพวก

 มาตรา ๓ (๑)

 

 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

 

 ๓๓

น.ส.วรรณี ตั้งสีฟ้า        กับพวก

  มาตรา ๓ (๑)

 

เลขาธิการ ป.ป.ง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

 ๓๔

นายอาฝาก แซ่ถ่าง    กับพวก 

  มาตรา ๓ (๑)

เลขาธิการ ป.ป.ง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ 

ดูรายละเอียด

 

 ๓๕

นายเจียนขิง แซ่ย่าง กับพวก

 มาตรา ๓ (๑)

เลขาธิการ ป.ป.ง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

 ๓๖

นายยิวเยี่ยน แซ่ย่าง กับพวก

 มาตรา ๓ (๑)

เลขาธิการ ป.ป.ง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

 ๓๗

นางตาเหมย แซ่ลี่     กับพวก

 มาตรา ๓ (๑)

เลขาธิการ ป.ป.ง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

 ๓๘

น.ส.นงนุช สกุลณี      กับพวก

  มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

 

 

 

 ๓๙

น.ส.ชารีน่าร์ จุลแฉ่ง กับพวก

 มาตรา ๓ (๑)

 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

 ๔๐

นายแฉล่ม อิ่นคำแก้ว กับพวก

 มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

 ๔๑

นายสุนทร ทองกร      กับพวก 

 มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ 

ดูรายละเอียด

 

 ๔๒

น.ส.สาวิตรี หรือ สา กาบขน และนายทะนงศักดิ์ หรือ เอ แม่นมั่น กับพวก 

  มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

 ๔๓

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก 

 มาตรา ๓ (๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕๗ รายการ 

ดูรายละเอียด

 

  ๔๔

นายฉัตรชัย แก่นมั่น          กับพวก 

  มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

  ๔๕

 นายสัญญา เจ๊ะหลง   กับพวก

  มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

  ๔๖

นายเชื่อม ขำวร   กับพวก  

  มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

  ๔๗

นายสุริยัณห์ คลองโคน กับพวก

  มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๔๘

น.ส.อรษา หีมโต๊ะหมาน กับพวก

  มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ  

 ดูรายละเอียด

 

 ๔๙

นายสุธี มีถาวร กับพวก 

มาตรา ๓ (๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๕๐

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน

 มาตรา ๓ (๓)

เลขาธิการ ป.ป.ง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด 

 

 ๕๑

นายสุชาติ มะลิวัลย์ และ
นายภคพล หรือภัคธร มลิลา กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ  

 ดูรายละเอียด

 

 ๕๒

นายสมศักดิ์ จอกลอย กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวจำนวน ๗ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๕๓

นายทวีศักดิ์ ปรีดา กับพวก

 มาตรา ๓(๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

๕๔

นายพรเทพ ใจสุข และ
นางสาวกนกวรรณ สุกใส
กับพวก 

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ 

  ดูรายละเอียด

 

๕๕

นายกิตติ รังนก กับพวก

 มาตรา ๓(๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

  ดูรายละเอียด

 

๕๖

นายยี่ หนานใส่ กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ 

  ดูรายละเอียด

 

 ๕๗

นางศิริวรรณ ทองเชื้อ กับพวก 

 มาตรา ๓(๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ 

  ดูรายละเอียด

 

๕๘ 

นายจตุรงค์ แหวนทอง กับพวก 

 มาตรา ๓(๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

  ดูรายละเอียด

 

๕๙ 

นายมะยูแฮ หรือ แบ เจ๊ะนุ กับพวก 

 มาตรา ๓(๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ 

  ดูรายละเอียด

 

๖๐ 

นายวีรยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ กับพวก 

 มาตรา ๓(๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

  ดูรายละเอียด

 

๖๑

นายโอ ไว ฟิท (MR.HO WAI FITT) กับพวก 

 มาตรา ๓(๑),(๒),ค้ามนุษย์ 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๖๒ 

นางสาวพัชรีย์ ธีระสังสรรค์ กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

๖๓ 

นายสมบัติ รอเสะ กับพวก 

 มาตรา ๓(๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๘/๒๕๕๗

     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๖๔ 

นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล กับพวก 

 มาตรา ๓(๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ 

ดูรายละเอียด

 

๖๕ 

นายอภิชาติ ขาวสะอาด     กับพวก 

 มาตรา ๓(๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๓/๒๕๕๗

      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๖๖ 

นายศักดิ์ชัย รังศรี กับพวก 

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๑ รายการ 

 ดูรายละเอียด

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๕/๒๕๕๗

      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๖๗

นายกิตติ เผือกประพันธ์    กับพวก 

 มาตรา ๓(๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๖ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

 ๖๘

นายอำนวย โวหาร กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๘ รายการ 

 

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑๓/๒๕๕๗

 

     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ 

ดูรายละเอียด  

 ๖๙

นายสมบัติ ปัทมาสศนุพงศ์ กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗๘ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

 ๗๐

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน

 มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

 ๗๑

นายวินัย พนาน กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๗๒

 นายสุธีร์ จันเรือง กับพวก

 มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ -

     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

ดูรายละเอียด  

๗๓

 

 

 

 

 

 ๗๔

น.ส.ทิพวรรณ สุปุณณะ    กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗ รายการ 

 

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๗/๒๕๕๗

      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

 ๗๕

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร    กับพวก

 มาตรา ๓(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๗๖

 น.ส.นงนภัส แก่นดอนหัน กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๗๗

นายกัมปนาท  หรือถัง ชัยมาตร กับพวก

มาตรา ๓(๑๕)

 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๖ รายการ 

 

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑๐/๒๕๕๗ , ๑๔/๒๕๕๗

      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  

 ๗๘

นายอัครพล สินธุพันธ์

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๗๙

 นางแก้ว ชูดำ และนายธวัชชัย คงแก้ว กับพวก

  มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑๑/๒๕๕๗

      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  

 ๘๐

นายกัมปนาท หรือถัง ชัยมาตร กับพวก 

  มาตรา ๓(๑๕)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ

ดูรายละเอียด

 

 ๘๑

นายทัดทนะ รุ่งเรือง           กับพวก

  มาตรา ๓(๑)

 

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ

ดูรายละเอียด

 

 ๘๒

 นายมงคล ทองฤทธิ์ กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๘๓

 นายวชิรพล หนูสุขและ      น.ส.ปรพร ทองประไพ     กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

 

๘๔ 

 นายสมบูรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๘๕

นายบานเย็น เรืองโรจน์    กับพวก

 

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ 

 ดูรายละเอียด

 

๘๖ 

นายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา  , น.ส.สิริรัตน์ หรือศิวาลัย ทองคำ กับพวก

 มาตรา ๓(๑),(๕)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

๘๗ 

นายอำนาจ ศารทประภา   กับพวก 

มาตรา ๓(๑) 

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

 ๘๘

นายตัน เซียว เลง และน.ส.วิลัยวรรณ ยาหยีหรือ น.ส.รังสิยา ขำอุปถัมภ์ กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

 เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๘๙

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน

 มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๙๐

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน

 มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๙๑

นายดิเรก สุดสงวน กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ

 

ดูรายละเอียด

 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑/๒๕๕๗

     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ 

ดูรายละเอียด  

 ๙๒

น.ส.รุ่งอรุณ วรรณ์รัตน์     กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ

 

 ดูรายละเอียด

 

 ๙๓

นายมานพ คงกิจมั่น กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

 

 ดูรายละเอียด

 

๙๔

นายริชชี่ หรือ รามิน             อามานี  กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ 

ดูรายละเอียด  

๙๕

นายมามะรุสลัน ดรอแม     กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ 

ดูรายละเอียด  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑๕/๒๕๕๗
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ 

ดูรายละเอียด  

๙๖

นางปารีดะ สะมะแอ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ 

ดูรายละเอียด  

๙๗

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน

มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 

ดูรายละเอียด  

๙๘

นายประวิทย์ หรือ วิทย์       พึ่งเจริญสกุล กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ 

ดูรายละเอียด  

๙๙

นายกัมปนาท หรือ ถัง        ชัยมาตร กับพวก

มาตรา ๓(๑๕)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒ รายการ 

ดูรายละเอียด  

๑๐๐

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน

มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

 

ดูรายละเอียด  

๑๐๑

นายทวีศักดิ์ ปรีดา          (นายสุรพงศ์ แสงสว่าง)     กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

ดูรายละเอียด  

๑๐๒

นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือนายธนยุทธ ดลโกเศศ กับพวก  

มาตรา ๓(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒ รายการ 

   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑๙/๒๕๕๗

๑๐๓

นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือนายธนยุทธ ดลโกเศศ กับพวก  

มาตรา ๓(๑๘)

 

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖๘ รายการ 

 
   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑๙/๒๕๕๗

๑๐๔

นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือนายธนยุทธ ดลโกเศศ กับพวก     

มาตรา ๓(๑๘)

 

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑๙/๒๕๕๗

๑๐๕

นางผกา พันธ์ศรี กับพวก

มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ

 

ดูรายละเอียด  

๑๐๖

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน กับพวก

มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 

ดูรายละเอียด  

๑๐๗

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน กับพวก

มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ (บัญชี)

 

ดูรายละเอียด  

๑๐๘

น.ส.จารุพรรณ สระทองรอด กับพวก

มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ

 

ดูรายละเอียด  

๑๐๙

นายภาคิน ศิริวะรมย์ กับพวก

มาตรา ๓(๑๕)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ

 

ดูรายละเอียด คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑๖/๒๕๕๗

๑๑๐

นายภาคิน ศิริวะรมย์ กับพวก

มาตรา ๓(๑๕)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 

ดูรายละเอียด  

๑๑๑

นางสุภาพันธ์ ศรีเอียด       กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ 

ดูรายละเอียด คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑๗/๒๕๕๗
      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๒

น.ส.นาละ จะปู่ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ 

ดูรายละเอียด  

๑๑๓

นางปราณี อินทรพรรณ์    กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๔

นายวิรัช เปินสมุทร กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ 

ดูรายละเอียด

 

๑๑๕

น.ส.อารีรัตน์ เมฆหมอก    กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๖

นายอำนาจ กุระมัชชะ       กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๗

นายไกรฤกษ์ นาคปฐม     กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ 

ดูรายละเอียด  

๑๑๘

นางปารีดะ สะมะแอ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ 

ดูรายละเอียด  

๑๑๙

นายอรรถพล สวนใจเย็น   กับพวก

มาตรา ๓(๙)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน รายการ

 

ดูรายละเอียด  

๑๒๐

นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือนายธนยุทธ ดลโกเศศ กับพวก 

มาตรา ๓(๑๘)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 

   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑๙/๒๕๕๗

๑๒๑

นายกัมปนาท หรือ ถัง       ชัยมาตร  กับพวก

มาตรา ๓(๑๕)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 

ดูรายละเอียด  

๑๒๒

นายสายชล เพ็ญเขตวิทย์ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ 

ดูรายละเอียด  

 ๑๒๓

น.ส.ดริณ ธรรมรัตน์ธาดา และนายธปนันนท์ หรือหนู   ธรรมรัตน์ธาดา กับพวก

มาตรา ๓(๑)

 
เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๑๘/๒๕๕๗

 ๑๒๔

นายพรศักดิ์ อรรถธรรม     กับพวก

มาตรา ๓(๑๘)

 
เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

 ๑๒๕

นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria(Johan) van Laarhoven) กับพวก

มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ  ดูรายละเอียด  

 ๑๒๖

นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria(Johan) van Laarhoven) กับพวก

มาตรา ๓(๑)

 
เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ ดูรายละเอียด คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งที่ พ.๒๑/๒๕๕๗

 ๑๒๗

นายสัตบุรุษ มังกร กับพวก

มาตรา ๓(๑)

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ   ดูรายละเอียด  

๑๒๘

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน กับพวก

  มาตรา ๓(๑๘)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒๙

นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria(Johan) van Laarhoven) กับพวก

มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๓๐

นายนราทิพย์ สิมมา         กับพวก

มาตรา ๓(๑๕)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๓๑

น.ส.สุธาวัลย์ ข้องสาย     กับพวก

มาตรา ๓(๑๘)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๓๒

นายบัวเพชร บุญชัย        กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๓๓

น.ส.มันทิรา ฤทธิ์รักษา

มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๓๔

นายทรงรส ศุภกำเนิด      กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๓๕

นายณัฐวุฒิ มั่นคง กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๓๖

นายเอกพงษ์ สืบจันทร์    กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๓๗

นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์  กับพวก (บริษัท เค.วาย.เอ็น
พี.คอนซัลแตนท์ จำกัด)

มาตรา ๓(๔)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๓๘

นายทนงศักดิ์ ปรากฏผล กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๓๙

 นายอาทิตย์ ทะนันไชย      กับพวก

มาตรา ๓(๑๘),(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด   

๑๔๐

นายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา

น.ส.สุธารัตน์ ไกรพจน์      กับพวก

มาตรา ๓(๑)

 
 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ  ดูรายละเอียด   

๑๔๑

 นายธนภณ เจนหัสส       กับพวก

มาตรา ๓(๕) , (๑๘)

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ  ดูรายละเอียด   

๑๔๒

นายกัมปนาถ หรือถัง ชัยมาตร กับพวก

มาตรา ๓(๑๕)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๔๓

นายอับดุล ฮาลิม บินตาลิบ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๔๔

น.ส.อัซลีนา หรืออัชลีนา เชื้อเจ็ดตน กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๔๕

นายภาคิน ศิริวะรมย์        กับพวก

มาตรา ๓(๑๕)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๔๖

         

๑๔๗

         

๑๔๘

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนขก.๕๗๕๐๐๑๑๐๖๘

มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ บัญชี ดูรายละเอียด  

๑๔๙

น.ส.จิตรา ศรีชมภู กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕๐

น.ส.หนึ่งฤทัย มีฤทธิ์        กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ บัญชี และ เงินสด 1 รายการ ดูรายละเอียด  
           

๑๕๒

น.ส.เรืองทิพย์ หรือแป้ง    คงเรือง กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๖ รายการ

ดูรายละเอียด  

๑๕๓

นายมงคล ทองฤทธิ์        กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕๔

นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย  (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria(Johan) van Laarhoven) กับพวก

มาตรา ๓(๑),(๕)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕๕

นายสิทธิชัย พันธ์งาม      กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕๖

นายอิบรอฮิม มะดีเยาะ     กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕๗

สมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นายอัครเดช เบ็ญจพันธุ์ และ           น.ส.วรรณพร วิริยะพันธ์   กับพวก

มาตรา ๓(๓)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวนที่ดินตามโฉนดที่ดิน ๒ รายการ ๑ บัญชี ดูรายละเอียด  
๑๕๘

นางสาวจงใจ  แสงศิริพงษ์  กับพวก

มาตรา ๓(๑)

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวนเงินสด ๑ รายการ   ดูรายละเอียด  
๑๕๙

นายธนะศักดิ์  แซ่ลี้ นางสาวปภัสรา  สุขเจริญ กับพวก

มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ บัญชี  ดูรายละเอียด  
๑๖๐

นายสมศักดิ์  มาท้วม        กับพวก

 มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๖๑

นายสมภพ  หรือเหมียว แตงทับทิม

มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เงินสด จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๖๒

นายอมรเทพ  หรือเปี๊ยก  สุขสกล และนางภูมรินทร์ หรืออุ้ย  จิตประไพ กับพวก

 มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๔ รายการ    ดูรายละเอียด  
๑๖๓

นายนพพร  ศรีสุระ

มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เงินสด จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๖๔

นายสำราญ  เผ่าหอม

มาตรา ๓(๑)

 
 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เงินสด จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๖๕

นายเปิ้ล  บุญแก้วศรี         กับพวก

 มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว บัญชีเงินฝาก จำนวน ๗รายการ    ดูรายละเอียด  

๑๖๖

นายเดชา  สุหลง และนางสาวสูไฮลา  สาฆอ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๒๙ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๖๗

นายภาคิน ศิริวะรมย์        กับพวก

มาตรา ๓(๑๕)

 
 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๒๐ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๖๘

นายนิติพรชัย  หรือธวัชชัย บุญเพ็ง

มาตรา ๓(๑๘)

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๑๒๒ รายการ    ดูรายละเอียด  

๑๖๙

นายเสกสิทธิ์  ถาวรรัตน์    กับพวก

มาตรา ๓(๑)

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๒ รายการ    ดูรายละเอียด  

๑๗๐

นางผกา  พันธ์ศรี กับพวก

มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๗๑

นายริชชี่ หรือรามิน  อามานี กับพวก

มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๘ รายการ    ดูรายละเอียด  
๑๗๒

นายพีรยุทธ์  แพศย์ศกล  นางสาวอัฉราพร  เกตุหอม กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๗๓

นายสมชัย  บูรพามีชัย     กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๗๔

นางสาวเปิ่ม  สมสูง กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๗๕

กลุ่มบุคคลต่างด้าวซึ่งมีพฤติการณ์ต้องสงสัยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทซึ่งมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ (ผู้แอบอ้างใช้ชื่อนายศุภชัย  รุจาธร, นายสุรินทร์  โสภณสุขสันต์, นางสาวปาซัวชิว  แซ่ย่าง)

มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ บัญชี ดูรายละเอียด  

๑๗๖

นายสายูกี มีเต๊ะ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๗๗

นายสุรพงษ์ โตพาณิชสกุล

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๗๘

นายสุวิสุทธิ ระจา กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๒๐ รายการ ดูรายละเอียด  
      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๖/๒๕๕๙

๑๗๙

นายสมคิด ไตรพัฒนะกุล กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๘๐

นางสาวจารุพรรณ สระทองรอด กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๑๐ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๘๑

นายโจฮันเนส เปทรัส (โยฮัน) ฟาน ลาร์ โฮเฟิน(Johannes Petrus Maria (Johan) Van Laarhoven)กับพวก

มาตรา ๓(๑),(๕)

 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๘๒

นายสุทิน พานทองและนายนิรุต หรือเบริ์ด  แซ่เล้า กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๘๓

นายสุเมธ นาคะ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๘๔ 

นางสาวประนอม จั่นเพ็ชร กับพวก

มาตรา ๓(๑)

 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๗ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๘๕

นายนิพัฒน์  มีศิลป์ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๒๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๘๖

นายอัครเดช หรือ ต้า เรียบร้อย กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘๗

นายอำนาจ นาคดี กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๘๘

กรณีถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้โอนเงิน

มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๘๙

นายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๙๐

นางวไลลักษณ์ วิชชาบุญศิริ และห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอกรีสอร์ท จำกัด

มาตรา ๓(๑๕)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๑๔ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๙๑

นายนิติพรชัย หรือธวัชชัย บุญเพ็ง

มาตรา ๓(๑๘)

เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๙๒ 

พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์  กับพวก

มาตรา ๓(๕),(๙),๕

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๑๐๗ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๙๓

พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์  กับพวก

มาตรา ๓(๗),(๑๕),(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๔ รายการ  ดูรายละเอียด   

๑๙๔

รายกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพย์หลองลวงประชาชน (นายนาวิน ไตรสุวรรณ เป็นผู้เสียหาย)

มาตรา ๓(๓)

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๒ รายการ   ดูรายละเอียด  

๑๙๕

นายจิรทีปต์  รอดพงษ์     กับพวก

มาตรา ๓(๑๘)

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๑,๙๘๒ รายการ   ดูรายละเอียด   

๑๙๖

นางสาวสนธยา  สายอินทร์ กับพวก

มาตรา ๓(๓)

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๓๗ รายการ   ดูรายละเอียด  

 ๑๙๗

พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์  กับพวก

มาตรา ๓(๙) ๕

 

 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๑๐๔ รายการ ๒๒๖,๑๔๕,๗๘๕.๐๐ อีก ๒๒ รายการ           รอการประเมิน

ดูรายละเอียด   

 ๑๙๘

นายคณิต  ก่องแก้ว       กับพวก

มาตรา ๓(๕),(๑๘)

 
 คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๓๗ รายการ  ดูรายละเอียด   

๑๙๙

นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก

มาตรา ๓(๕),(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๔๙ รายการ  ดูรายละเอียด  
           

๒๐๑

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกลวงประชาชน(กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เบสท์ ช้อยส์ ทราเวล และ บริษัท เบสท์ ช้อยส์ ทราเวิล จำกัด)

มาตรา ๓(๓)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  จำนวน ๒๒ รายการ  ดูรายละเอียด  

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 8
 • 7
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube