Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2558

UPDATE14 ก.ย. 2559

ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๕๘

คำสั่ง
ย. ที่

รายคดี/กรณี

ความผิด
มูลฐาน

สถานะคดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 ๑/๒๕๕๘ นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก

มาตรา ๓(๕),(๑๘) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

 ๒/๒๕๕๘

นางสาวสนธยา  สายอินทร์ กับพวก มาตรา ๓(๓)  เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด

 

๓/๒๕๕๘  นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก

มาตรา ๓(๕),(๑๘) 

 

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๔ รายการ

 

 ดูรายละเอียด  
 ๔/๒๕๕๘ นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก

 

มาตรา ๓(๕),(๑๘) 

 

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๕ รายการ  ดูรายละเอียด

 

 ๕/๒๕๕๘ นายจำลอง  แหลมทองไทย

มาตรา ๓(๑๕) 

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด  

๖/๒๕๕๘ 

นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก

 

มาตรา ๓(๕),(๑๘) 

 

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด   

 ๗/๒๕๕๘

นายธีระพงค์  หรือฮา  อาลี    กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 ดูรายละเอียด

 
 ๘/๒๕๕๘ นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก

มาตรา ๓(๕),(๑๘) 

 

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ  ดูรายละเอียด  

 ๙/๒๕๕๘

นายไมเคิล หรือโย กวน  ฮ่อง (YEOH GUAN HONG)
และนางสาวพัชรินทร์  วิเชียรกับพวก

 มาตรา ๓(๑) เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ

 ดูรายละเอียด

 
 ๑๐/๒๕๕๘

นายไมเคิล หรือโย กวน ฮ่อง (YEOH GUAN HONG) และนางสาวพัชรินทร์  วิเชียรกับพวก

 มาตรา ๓(๑) เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด 

 
 ๑๑/๒๕๕๘ พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์  กับพวก มาตรา ๓(๕),(๙),๕  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๓,๒๘๐ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๒/๒๕๕๘

นายสมชาย  ลีลา กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด 

 

๑๓/๒๕๕๘

นายวัฒนา  ชูพุด กับพวก 

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด  

 

๑๔/๒๕๕๘

นายดำรงศักดิ์  หรือป๋าโจ๋  รักญาติ

มาตรา ๓(๒),ค้ามนุษย์ 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๐ รายการ

 

 ดูรายละเอียด 

 

๑๕/๒๕๕๘

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวง ประชาชน  (บัญชี  นายณัฐพล  แก้วหลาย)

มาตรา ๓(๓) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด  

 
   

 

     
           
           

๑๙/๒๕๕๘

นายโซเฮ พาสดา หรือนายบโซฮิลส์ หรือแซม พาสดาร์ และนายอีบาดี  เทราน หรือนายบาธ์รัม หรือบาแรม

มาตรา ๓(๑)

 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

ดูรายละเอียด  

 
           

๒๑/๒๕๕๘

นายสหชัย  เจียรเสริมสิน

 มาตรา ๓(๗)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ

 ดูรายละเอียด 

 
           

 ๒๓/๒๕๕๘

นายปาณสาร  สมชีวิตา  กับพวก

มาตรา ๓(๓) 

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๒๔/๒๕๕๘ 

นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์  กับพวก

 มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๒๕/๒๕๕๘

นายคณิต  ก่องแก้ว  กับพวก

มาตรา ๓(๕),(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๒๖/๒๕๕๘

นายพงศ์  ศิริเลิศพานิช     กับพวก

มาตรา ๓(๔)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด

 
๒๗/๒๕๕๘ นายสมโภช  ศรีใหม่  กับพวก  มาตรา ๓(๑๕) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียด   

 ๒๘/๒๕๕๘

นายปาณสาร  สมชีวิตา   กับพวก

 มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ

ดูรายละเอียด   

๒๙/๒๕๕๘

นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก

มาตรา ๓(๕),(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๓๐/๒๕๕๘

นายสหชัย  เจียรเสริมสิน  กับพวก

มาตรา ๓(๗)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๓ รายการ

ดูรายละเอียด

 
 ๓๑/๒๕๕๘ พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์  กับพวก 

มาตรา ๓(๕),(๙) มาตรา ๕

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐๕ รายการ  ดูรายละเอียด  

 ๓๒/๒๕๕๘

นายพีรภัทร์  ภู่ทอง  กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๓๓/๒๕๕๘

นายพิชัย  พชรภูริเดช      กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๓๔/๒๕๕๘

นายรุสลัม  หนิสาเร๊ะ         กับพวก

มาตรา ๓(๑)

 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

 ดูรายละเอียด

 

๓๕/๒๕๕๘

นางสาวนาตยา อนันตทรัพย์ กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๓๖/๒๕๕๘

นางสิริอรุณ  ศรีศักดา        กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๓๗/๒๕๕๘

นายสมโภข  ศรีใหม่  กับพวก

มาตรา ๓(๑๕)

 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด 

 

๓๘/๒๕๕๘ 

นายชินวัตร  ศิริเทศ  กับพวก

มาตรา ๓(๑๕)

 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ

 ดูรายละเอียด

 
 ๓๙/๒๕๕๘ นายไมเคิล หรือโย กวน ฮ่อง (YEOH  GUAN HOG) และนางสาวพัชรินทร์  วิเชียร กับพวก

มาตรา ๓(๑)

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๔๐/๒๕๕๘ กรณีถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้โอนเงิน (นายบุญเลิศ  ไชยวงศ์)  มาตรา ๓(๓) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๔๑/๒๕๕๘

นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ   กับพวก

ค้ามนุษย์

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘๙ รายการ

ดูรายละเอียด

 
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓๐ รายการ

ดูรายละเอียด  คำสั่งเพิกถอนที่ ๑๖/๒๕๕๘

 ๔๒/๒๕๕๘

นายขจรศักดิ์  กาญจน์แก้ว  กับพวก

 มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 ดูรายละเอียด  
 ๔๓/๒๕๕๘ นายจิตรถาพันธ์  อุ่นวงษ์แหวน กับพวก  มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 ดูรายละเอียด  
           

๔๕/๒๕๕๘ 

นางสาวเกศณี  มหาโยธี  กับพวก

 มาตรา ๓(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗ รายการ

ดูรายละเอียด 

 

 ๔๖/๒๕๕๘

นายเฉลิมชัย  แสนรี่          กับพวก

มาตรา ๓(๑) 

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 ดูรายละเอียด

 
 ๔๗/๒๕๕๘ นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก มาตรา ๓(๕),(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม) ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒ รายการ ดูรายละเอียด   

๔๘/๒๕๕๘

นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ        กับพวก

ค้ามนุษย์

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๒ รายการ

ดูรายละเอียด

 
      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  คำสั่งเพิกถอนที่ ๑๗/๒๕๕๘

๔๙/๒๕๕๘

นายอรรถพล สวนใจเย็น     กับพวก

มาตรา ๓(๙)

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘รายการ

ดูรายละเอียด

 

 ๕๐/๒๕๕๘

นายบัณฑิต  สายแสง       กับพวก

มาตรา ๓(๑๘)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ

ดูรายละเอียด 

 

๕๑/๒๕๕๘

นายสหชัย  เจียรเสริมสิน  กับพวก

มาตรา ๓(๗)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๕๒/๒๕๕๘

นายประวิทย์  สุบรรณ์      กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๕๓/๒๕๕๘

นายปรีชา  คงเทียน          กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๕๔/๒๕๕๘

นางบุญส่ง  จอมไกร

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ

ดูรายละเอียด

 
      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๒๖/๒๕๕๘

๕๕/๒๕๕๘

นายสมศักดิ์  เกร็ดกระโทก  กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๕๖/๒๕๕๘

นายอานนท์  คชศิลา         กับพวก

มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๕๗/๒๕๕๘

นายอรรถพล สวนใจเย็น กับพวก

มาตรา ๓(๙)

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ

ดูรายละเอียด

 
 ๕๘/๒๕๕๘ นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร  กับพวก  มาตรา ๓(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ  ดูรายละเอียด  
๕๙/๒๕๕๘ นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก

มาตรา ๓(๕),(๑๘)

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

ดูรายละเอียด  
๖๐/๒๕๕๘ กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนให้โอนเงิน(บัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัญชี 9210118502 ชื่อบัญชี นายสิทธิชัย  ธนะวัฒน์)  

มาตรา ๓(๓)

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๖๑/๒๕๕๘

นายวิรัตน์  หรือตั้ม  ไชยทิพย์  กับพวก

มาตรา ๓(๑)

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๖๒/๒๕๕๘  นายโชคดี  ศรีหริ่ง           กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๖๓/๒๕๕๘ พันโทนรินทร์  เจริญวุฒิชัย มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๖๔/๒๕๕๘ นายบุญยงค์  บุญญพรรค กับพวก มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๖๕/๒๕๕๘ นางสาวขวัญจิตร  ขำพันธ์  กับพวก มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด  
 ๖๖/๒๕๕๘ นางสาวอนงค์นาฎ  ดะสมุทร  กับพวก มาตรา ๓(๑)    คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๖๗/๒๕๕๘ นางภัทรีดา  หะบาแย  กับพวก มาตรา ๓(๑)    คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ

 ดูรายละเอียด

 
๖๘/๒๕๕๘ นายลมรันด์  สุระขันธ์ กับพวก มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด   
๖๙/๒๕๕๘  นายคณิต  ก่องแก้ว  กับพวก มาตรา ๓(๕),(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ  ดูรายละเอียด  
๗๐/๒๕๕๘ นายเสกสันต์ สีสันต์          กับพวก มาตรา ๓(๑๕) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๑/๒๕๕๘ กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันกางเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนได้ไปซึ่งทรัพย์สิน มาตรา ๓(๓)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   
๗๒/๒๕๕๘ นายศุภมิตร หรือบอล  ธรรมวาจา กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๓/๒๕๕๘  นายอรรถพล สวนใจเย็น กับพวก มาตรา ๓(๙)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๖๔ รายการ ดูรายละเอียด   
๗๔/๒๕๕๘ บริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมอร์ซ จำกัดและนายอมรเทพ  กลิ่นสุคนธ์ มาตรา ๓(๓)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด  
 ๗๕/๒๕๕๘ นายธีระพงค์  หรือฮา  อาลี  และนางปีเย๊พ  สาเม๊าะ มาตรา ๓(๑),(๗)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม) ไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด   
๗๖/๒๕๕๘ นายประสงค์  ชูบูระ          กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๗/๒๕๕๘ นายเกริกเกียรติ  ชาลีจันทร์ กับพวก  กรณีการอนุมัติสินเชื่อให้ บริษัท Starlurk Footware        (B.V.I.) Ltd. มาตรา ๓(๔)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๐ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๘/๒๕๕๘ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด  กับพวก มาตรา ๓(๓) 

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ

ดูรายละเอียด  
๗๙/๒๕๕๘ นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก มาตรา ๓(๕),(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๐/๒๕๕๘ นางสาววันเพ็ญ หรือ แหม่ม  สิทธิรัตน์  กับพวก มาตรา ๓(๓),(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๑/๒๕๕๘ นายบุญชู  เกตุรัตน์ กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๑ รายการ ดูรายละเอียด  
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ

ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๑๘/๒๕๕๘
๘๒/๒๕๕๘  นายสมโภข  ศรีใหม่          กับพวก  มาตรา ๓(๑๕)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ   ดูรายละเอียด  
๘๓/๒๕๕๘ นายเชียง บุญธิมา กับพวก มาตรา ๓(๑๕)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๔/๒๕๕๘ นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร  กับพวก  มาตรา ๓(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙๒ รายการ ดูรายละเอียด   
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๑ รายการ

ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๒๑/๒๕๕๘
 ๘๕/๒๕๕๘ พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์  กับพวก  มาตรา ๓(๕),(๙) มาตรา ๕  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๔๓ รายการ  ดูรายละเอียด  
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๗๘ รายการ

ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๑๙/๒๕๕๘
 ๘๖/๒๕๕๘ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด  กับพวก มาตรา ๓(๓)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๘๗/๒๕๕๘ พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์  กับพวก(พันตำรวจเอกโกวิท  ม่วงนวล และนางสุดาทิพย์  ม่วงนวล) มาตรา ๓(๑๕)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๑ รายการ   ดูรายละเอียด  
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนอายัดทรัพย์สิน จำนวน  ๘๗ รายการ

ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๒๐/๒๕๕๘
๘๘/๒๕๕๘ นายไพโรจน์  เศรษฐรุจิ และนายปิยะวัฒน์ เศรษฐรุจิ กับพวก  มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด   
๘๙/๒๕๕๘  นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก มาตรา ๓(๕),(๑๘)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด   
           
๙๑/๒๕๕๘ นายบัณฑิต สุขเกษตร      กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๒/๒๕๕๘ นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร  กับพวก มาตรา ๓(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๓/๒๕๕๘ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด  กับพวก มาตรา ๓(๓)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๓๔ รายการ ดูรายละเอียด  
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนยึดทรัพย์สิน จำนวน  ๑ รายการ

ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๒๗/๒๕๕๘
           
 ๙๕/๒๕๕๘ นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ  กับพวก ค้ามนุษย์  เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๖ รายการ ดูรายละเอียด   
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนอายัดทรัพย์สิน จำนวน  ๘ รายการ

ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๒๓/๒๕๕๘
 ๙๖/๒๕๕๘ พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์  กับพวก  มาตรา ๓(๕),(๙) มาตรา ๕  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ  ดูรายละเอียด  
           
๙๘/๒๕๕๘ นายเกริกเกียรติ  ชาลีจันทร์ กับพวก  กรณีการอนุมัติสินเชื่อให้ บริษัท Starlurk Footware (B.V.I.) Ltd. มาตรา ๓(๔)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๔ รายการ ดูรายละเอียด  
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ

ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๒๒/๒๕๕๘
๙๙/๒๕๕๘ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด  กับพวก มาตรา ๓(๓)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
           
           
๑๐๒/๒๕๕๘ นายทรงกลด  ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร  น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก   มาตรา ๓(๕),(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๐๓/๒๕๕๘  นายเสกสันต์ สีสันต์ กับพวก   มาตรา ๓(๑๕)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ  ดูรายละเอียด  
           
๑๐๕/๒๕๕๘ นางสาวนงนุช สกุลณี กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐๖/๒๕๕๘ นายสรวิชญ์  เจริญรัตนสิน และนางนภิสา  เจริญรัตนสิน มาตรา ๓(๑) 

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยืดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ

ดูรายละเอียด  
๑๐๗/๒๕๕๘ นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ  กับพวก

ค้ามนุษย์

 
คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๓ รายการ  ดูรายละเอียด  
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๘ รายการ

ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๒๔/๒๕๕๘
๑๐๘/๒๕๕๘  นายสหชัย  เจียรเสริมสิน  กับพวก มาตรา ๓(๗)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ  ดูรายละเอียด  
           
๑๑๐/๒๕๕๘ นายสุเมธ  หรือตี๋  เมตตาประสพกิจ       กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
           
๑๑๒/๒๕๕๘ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด  กับพวก มาตรา ๓(๓) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๒ รายการ ดูรายละเอียด  
           
๑๑๔/๒๕๕๘ นายอภิเทพ  พลพวก  กับพวก มาตรา ๓(๑๕) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑๕/๒๕๕๘ นายณรงค์  นาคเสน  กับพวก  มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด   
๑๑๖/๒๕๕๘ นางสาวอาปู่ หมือแล หรือหมื่อแล, นายจะละ หมือแล หรือหมื่อแล และนายยี่หลง นามตาล  กับพวก มาตรา ๓(๑)

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕ รายการ

ดูรายละเอียด  

๑๑๗/๒๕๕๘

นายเกษม  กลั่นยิ่ง   กับพวก มาตรา ๓(๕)

เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ

ดูรายละเอียด  
๑๑๘/๒๕๕๘ นายกิตติศักดิ์  จันทร์ธนชัย กับพวก มาตรา ๓(๓) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด  
           

๑๑๙/๒๕๕๘

พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์       กับพวก มาตรา ๓(๕),(๙) มาตรา ๕ คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียด  
 ๑๒๐/๒๕๕๘ นายเกษม  กลั่นยิ่ง   กับพวก  มาตรา ๓(๕)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑๓ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๒๑/๒๕๕๘

นักโทษชายโสรส  พงษ์ศักดิ์ขจร และนางปภาดา   มงคล           กับพวก มาตรา ๓(๑),(๗) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๒ รายการ ดูรายละเอียด   
๑๒๒/๒๕๕๘ นายพิชัย  พชรภูริเดช  กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๒๓/๒๕๕๘

นายศิริชัย  แน่นดี    กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒๔/๒๕๕๘

นายประสิทธิ์  กองศรี  กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒๕/๒๕๕๘

 
นางสาวอาปู่ หมือแล หรือหมื่อแล, นายจะละ หมือแล หรือหมื่อแล และนายยี่หลง นามตาล  กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   
           
           

๑๒๘/๒๕๕๘

นายจันทร์  แสงเมือง และนายสมพันธ์  เลียวเจริญ  กับพวก มาตรา ๓(๑) เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๘ รายการ ดูรายละเอียด  
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ

ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๒๕/๒๕๕๘

๑๒๙/๒๕๕๘

นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ  กับพวก ค้ามนุษย์ เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม  มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๖๘ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๓๐/๒๕๕๘

พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์     กับพวก มาตรา ๓(๕),(๙) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๗๑๗ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๓๑/๒๕๕๘

พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์      กับพวก มาตรา ๓(๕),(๙)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ  ดูรายละเอียด  
           
           

๑๓๔/๒๕๕๘

นางสาวเกศณี  มหาโยธี  กับพวก มาตรา ๓(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๓๕/๒๕๕๘ นายสนธยา  เกตุทอง และนางสาววันดี คุมเมือง กับพวก มาตรา ๓(๑๓)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๓๖/๒๕๕๘

นายดำรงศักดิ์  หรือป๋าโจ๋  รักญาติ    ๓(๒),          ค้ามนุษย์  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ  ดูรายละเอียด  
 ๑๓๗/๒๕๕๘ นักโทษชายโสรส  พงษ์ศักดิ์ขจร และนางปภาดา   มงคล          กับพวก  มาตรา ๓(๑),(๗) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัด(เพิ่มเติม)ทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๖ รายการ  ดูรายละเอียด  
           

๑๓๙/๒๕๕๘

นายเกษม  กลั่นยิ่ง    กับพวก มาตรา ๓(๕)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๐ รายการ  ดูรายละเอียด  
           

๑๔๑/๒๕๕๘

 
นายพรชัย  เพ็ชร์รัตน์  กับพวก มาตรา ๓(๑)    เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๔๒/๒๕๕๘

นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ  กับพวก มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๔๓/๒๕๕๘

นายจันทร์  แสงเมือง และนายสมพันธ์  เลียวเจริญ  กับพวก มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๔๔/๒๕๕๘ นายอนันต์  สุเด็น      กับพวก มาตรา ๓(๑)    คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ   ดูรายละเอียด  
๑๔๕/๒๕๕๘ นายต่วนยัสลัน นิราแม กับพวก มาตรา ๓(๘)    คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด   
๑๔๖/๒๕๕๘ นายวีรพงค์  อินทรสาร  กับพวก  มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ   ดูรายละเอียด  
๑๔๗/๒๕๕๘ นายสันติ  หนูพุ่ม  และนายอนัส  ทองมา  กับพวก  มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน  ๖ รายการ   ดูรายละเอียด  

๑๔๘/๒๕๕๘

นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร  กับพวก มาตรา ๓(๑๘)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๖๕ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๔๙/๒๕๕๘

นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร  กับพวก มาตรา ๓(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๖ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕๐/๒๕๕๘

พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์     กับพวก มาตรา ๓(๕),(๙) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑,๐๒๕ รายการ ดูรายละเอียด  
     

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๑ รายการ

ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอนที่ ๓๑/๒๕๕๘
           

๑๕๒/๒๕๕๘

 
นางสาวพัชรินทร์  คุ้ยแคะ กับพวก มาตรา ๓(๑)   เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๕๓/๒๕๕๘

นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ  กับพวก

ค้ามนุษย์

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕๔/๒๕๕๘

กลุ่มบุคคลต่างด้าวซึ่งมีพฤติการณ์ต้องสงสัยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทซึ่งมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ (ชื่อนายศุภชัย  รุจาธร) มาตรา ๓(๓) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕๕/๒๕๕๘

นายสันติ  ตันสกุล    กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕๖/๒๕๕๘

นางสาวสมหมาย  หรือติ๊ก หรือลัดดาวรรณ  ขุนเมือง  นายวรวุฒิ หรือปุ้ย ตันติลานนท์ และนางสาวดารา หือเปา  แพรเจริญ  กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
           

๑๕๘/๒๕๕๘

นายสำราญ  เอื้อนจิตต์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด  
      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอน ๓/๒๕๕๙

๑๕๙/๒๕๕๘

บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด  กับพวก มาตรา ๓(๓) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
           

๑๖๑/๒๕๕๘

 
นายปราเมศ  แซ่สง     กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๖๒/๒๕๕๘

นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ  กับพวก

ค้ามนุษย์

คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๖๓/๒๕๕๘

นางสาววันเพ็ญ หรือ แหม่ม  สิทธิรัตน์       กับพวก มาตรา ๓(๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๘ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๖๔/๒๕๕๘

นายเกษม  กลั่นยิ่ง    กับพวก มาตรา ๓(๕) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๖๕/๒๕๕๘

 
นายอาล่อง  มาเยอะ กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   
๑๖๖/๒๕๕๘ นายทวี ทรัพย์สินงาม กับพวก มาตรา ๓(๑๕)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๖๗/๒๕๕๘

นายสมโภข  ศรีใหม่  กับพวก มาตรา ๓(๑๕) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๖๘/๒๕๕๘

นายยี่คำ  อินพรม     กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
           

๑๗๐/๒๕๕๘

นายสิทธิพล  พระเจริญ  กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๗๑/๒๕๕๘

Mr.Azman Bin Bahari และ นางสาวนาตยา  พันธ์สวัสดิ์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๗๒/๒๕๕๘

นายคำพันธ์ ชินโพธิ์คัง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
           
           
           
           
๑๗๖/๒๕๕๘ นายมานิต  อุมาสะ    กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๗๗/๒๕๕๘ นางสาวปิยพร  คล้ายแจ้ง มาตรา ๓(๑) เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๗๘/๒๕๕๘ นายไมเคิล หรือโย กวน ฮ่อง (YEOH GUAN HONG) และนางสาวพัชรินทร์  วิเชียร กับพวก มาตรา ๓(๑) เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๗๙/๒๕๕๘ นายผนิกร  อุ่ยสกุล มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘๐/๒๕๕๘ นายสมบัติ  พุทธศรี มาตรา ๓(๑๕) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘๑/๒๕๕๘ นายสมชาย  เก็งสาริกิจ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘๒/๒๕๕๘ นางฉวี หรือฟาติมา  ราฟีอี-อับดุลลา
กับพวก
มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘๓/๒๕๕๘ นายไมเคิล หรือโย กวน ฮ่อง (YEOH GUAN HONG) และนางสาวพัชรินทร์  วิเชียรกับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๘ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๘๔/๒๕๕๘

         
๑๘๕/๒๕๕๘ นายสูไฮดี หะมะ  กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๘๖/๒๕๕๘

นายวสันต์  วรรณสมบูรณ์ กับพวก  มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๘๗/๒๕๕๘ นายสมศักดิ์  คันธิก        กับพวก  มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๘๘/๒๕๕๘ นายอดุลย์  วัณโสภา มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๘๙/๒๕๕๘ นางสาวปราณีย์ ทรัพย์น้อย กับพวก มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๙๐/๒๕๕๘ กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ (YSML)  มาตรา ๓(๓)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๐ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๙๑/๒๕๕๘ นางศรัณยา  ยศเสาวภาคย์ กับพวก  มาตรา ๓(๓),(๑๘) เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕ รายการ ดูรายละเอียด   
๑๙๒/๒๕๕๘ นายเอกชัย  หลีแคล้ว      กับพวก  มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด   
๑๙๓/๒๕๕๘ นางสาวธิดา  พอแก้ว      กับพวก  มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๙๔/๒๕๕๘ นายสำราญ  เอื้อนจิตต์   กับพวก  มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๙๕/๒๕๕๘ นายพเยาว์  ทองขาว และนางพิมพร  ดวงเกสร      กับพวก มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด  
 ๑๙๖/๒๕๕๘ พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์ กับพวก  มาตรา ๓(๕),(๙)    คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖๕๓ รายการ ดูรายละเอียด   
      คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ดูรายละเอียด คำสั่งเพิกถอน ๑,๒/๒๕๕๙
๑๙๗/๒๕๕๘ นางศรัณยา  ยศเสาวภาคย์ กับพวก มาตรา ๓(๓),(๑๘)    เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๒ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๙๘/๒๕๕๘

พันตำรวจตรี ปรากรม  วารุณประภา กับพวก มาตรา ๓(๕)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๙๙/๒๕๕๘ พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์ กับพวก มาตรา ๓(๕),(๙)    คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด  

๒๐๐/๒๕๕๘

นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ กับพวก มาตรา ๓(๒)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด  
           

๒๐๒/๒๕๕๘

นายวรลากานต์  ธิติผดุงเกียรติ กับพวก มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๒๐๓/๒๕๕๘

นายธัชกร  ช่อสัตยธรรม กับพวก มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ ดูรายละเอียด  

๒๐๔/๒๕๕๘

นางสาวจิราภรณ์  อุ่นพงษ์ กับพวก มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 1
 • 9
 • 3
 • 7
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube