Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2559

UPDATE14 ก.ย. 2559

ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๕๙

คำสั่ง
ที่

รายคดี/กรณี

ความผิด
มูลฐาน

สถานะคดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

๑/๒๕๕๙

นางพัณณ์ชิตา  หีบนาค กับพวก

 มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๐ รายการ  ดูรายละเอียด

คำสั่งเพิกถอนที่ ๑๐/๒๕๕๙

๒/๒๕๕๙ นายสมยศ  สินจนสูตร์ กับพวก  มาตรา ๓(๑)

คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ

ดูรายละเอียด  

๓/๒๕๕๙

 

นางสมทรง  รัตนสิทธิ์ กับพวก  มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๔/๒๕๕๙ นายอิทธิฤทธิ์  ธัญวรรณ์ กับพวก  มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๕/๒๕๕๙

 

นายอวยชัย  อินตาจัด กับพวก

 มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด  

๖/๒๕๕๙

(ยกเลิก) -    ยกเลิก  

๗/๒๕๕๙

นางพัณณ์ชิตา  หีบนาค กับพวก มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๖๓ รายการ ดูรายละเอียด  

๘/๒๕๕๙

นายสมปอง  สุขสุขา   กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ  ดูรายละเอียด  

๙/๒๕๕๙

นายทักษิณ  เนตรจักร์ กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๐/๒๕๕๙

นางพัณณ์ชิตา  หีบนาค กับพวก มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด  คำสั่งเพิกถอนที่ ๔/๒๕๕๙

๑๑/๒๕๕๙

นางเย้ย ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติเมียนมาร์) มาตรา ๓(๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒/๒๕๕๙

นายซันนี่ หรือนายซายิด ไฟอัซ ซีม่า (MR. SAJID FIAZ CHEEMA) มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๓/๒๕๕๙

นายอดินัย  ทองโครต กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๔/๒๕๕๙

นายคี  รัท กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕/๒๕๕๙

นางสาวบุญสม  ชำนาญกิจ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด   คำสั่งเพิกถอนที่ ๕/๒๕๕๙

๑๖/๒๕๕๙

นายพุทธา  หลักทอง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๗/๒๕๕๙

นางสาวสไลดี  นาง (Ms. Sreyde Ngan) กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๘/๒๕๕๙

นายโบนี่ เดือน กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ   ดูรายละเอียด  

๑๙/๒๕๕๙

นายสุชาติ  แซ่มั่ว กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   

๒๐/๒๕๕๙

นายมรกต  จันลี กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ ดูรายละเอียด   

๒๑/๒๕๕๙

นางจิราวรรณ  นาฤาฤทธิ์ หรือโตเปลี่ยน กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ  ดูรายละเอียด   

๒๒/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ เว็บไซต์www.gclup.ocean777.com     รายนายแจ๊ค (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุล) กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด   

๒๓/๒๕๕๙

บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์ พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก มาตรา ๓(๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด   

๒๔/๒๕๕๙

นายนฤดม  รัตนสุริยพันธ์        กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ  ดูรายละเอียด  

๒๕/๒๕๕๙

นายพยัพ  ฉิมวิรัตน์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ  ดูรายละเอียด  

๒๖/๒๕๕๙

นายชาณชัย  ณะวิชัย กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด   

๒๗/๒๕๕๙

นายธีระ  ถาวร กับพวก มาตรา ๓(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ ดูรายละเอียด   

๒๘/๒๕๕๙

นางสาวปิยภรณ์  มีรัตน์ และ นายบุญมี  เคลือหมี กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ

ดูรายละเอียด

 

๒๙/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์www.sbobetg8.com            รายนางสาวปัญญานุช  ชัย (MISS PONHNUT CHHAI) กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  

๓๐/๒๕๕๙

นางสาวอภิชญา  นาดี กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  

๓๑/๒๕๕๙

นายชาญชัย  สุวรรณาพิสิทธิ์   กับพวก มาตรา ๓(๑๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๔ รายการ ดูรายละเอียด  คำสั่งเพิกถอนที่ ๗/๒๕๕๙
๓๒/๒๕๕๙ นางสมบัติ  สุขไชย กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๓๓/๒๕๕๙

นายกิตตินันท์  โพธิเสน มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๓๔/๒๕๕๙

นางฐิตินันท์  มางาม กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๓๕/๒๕๕๙

นายธีระศักดิ์  สัตยานนท์ และนางจินตนา  สัตยานนท์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๓๖/๒๕๕๙

นางสาวจิราภรณ์  ไชยณรงค์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๓๗/๒๕๕๙

นายมานัด  จงกลกลาง กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด  

๓๘/๒๕๕๙

นางโซคิม  ซี (MRS. SOKHIM SEA) มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  

๓๙/๒๕๕๙

นางอัญชลี  แซ่โค้ว หรือนางชนาธร  คุณวุฒิวัฒนา กับพวก

มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  

๔๐/๒๕๕๙

นายปรีชา  ทะนันชัย กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๔๑/๒๕๕๙

นายสุวิสุทธิ ระจา กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๔๒/๒๕๕๙

นางสาวจรีรัตน์  ปานบุตร        กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  

๔๓/๒๕๕๙

นายสันติ  ปะนะสุนา กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๔๔/๒๕๕๙

นายไพฑูรย์  พรวิเชียร กับพวก มาตรา ๓(๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๔๕/๒๕๕๙

นายสุวิทย์  ไวมาตร กับพวก มาตรา ๓(๑),(๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  

๔๖/๒๕๕๙

นายศิริชัย  มาตย์หงษา กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  

๔๗/๒๕๕๙

นายพงษ์ศักดิ์  งามบุตรี กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด  

๔๘/๒๕๕๙

นายวิรัตน์  หาญจิตร กับพวก มาตรา ๓(๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ

 

ดูรายละเอียด

 

 

๔๙/๒๕๕๙

นายอัศดากรณ์  ศรีอ้วน กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  

๕๐/๒๕๕๙

นายมานพ  ไหลหลั่ง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  

๕๑/๒๕๕๙

นายชาญยุทธ  เพชรธาราวดี    กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  คำสั่งเพิกถอนที่ ๙/๒๕๕๙

๕๒/๒๕๕๙

นางสาวจอย (ไม่ทราบชื่อ-ชื่อสกุลจริง) กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียด  

๕๓/๒๕๕๙

นายนริศ  ริยาพันธ์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๕๔/๒๕๕๙

นายสมเกียรติ จันทรากูร        กับพวก   มาตรา ๓(๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๕๕/๒๕๕๙

พันตำรวจตรี ปรากรม  วารุณประภา  กับพวก มาตรา ๓(๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  

๕๖/๒๕๕๙

นายอาทิตย์  สะลูยี กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๕๗/๒๕๕๙

นายกฤชกร  สิงห์ทะ กับพวก มาตรา ๓(๑) เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๔ รายการ ดูรายละเอียด  คำสั่งเพิกถอนที่ ๑๑/๒๕๕๙

๕๘/๒๕๕๙

นายหัสดี  บริพันธ์ และนางสาวขวัญเรือน  เกตุแก้ว กับพวก  มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด   

๕๙/๒๕๕๙

นายสุรศักดิ์  ไหมทอง กับพวก  มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ   ดูรายละเอียด   

๖๐/๒๕๕๙

นายพงค์ธร  พันทอง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด   

๖๑/๒๕๕๙

นางสาเรต  เคียง (MRS.SARET KHAING) มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ  ดูรายละเอียด   

๖๒/๒๕๕๙

นางนันทภัค  ร่าเริงจิตร กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๖๓/๒๕๕๙

นายคงฤทธิ์ หรือไผ่  ทองทิพย์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๖๔/๒๕๕๙

นายประทีป  ศรีผดุง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๖๕/๒๕๕๙

นางสาวอำนวย  น่าชม กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๖๖/๒๕๕๙

นายโยธิน  ภิรมกิจ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๖๗/๒๕๕๙

นายธีรพล หรือเอ็ด  จิตตวาที กับพวก มาตรา ๓(๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  

๖๘/๒๕๕๙

นายณัฐวุฒิ  ช่วงกรุด กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  

๖๙/๒๕๕๙

นายมิว ลุน มวย (MR.MYO  LWIN  MUAI) บุคคลสัญชาติเมียนมาร์ กับพวก มาตรา ๓(๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๗๐/๒๕๕๙

นายดนัย หรือพระดนัย  ชคนานนท์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๖๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๗๑/๒๕๕๙

นายศรัณยู  บุญเกิด กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๗๒/๒๕๕๙

นายพีรยุทธ  แซ่ย่าง และนายอาตี๋  แซ่ลี้ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๗๓/๒๕๕๙

นางสาวโสเพีย  บุญ กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  

๗๔/๒๕๕๙

บริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด โดยนายศรีสุข  รุ่งวิสัย (กรรมการผู้มีอำนาจ) กับพวก มาตรา ๓(๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙๑ รายการ ดูรายละเอียด  คำสั่งเพิกถอน ๑๔/๒๕๕๙

๗๕/๒๕๕๙

นายอภิชาด  คำดี กับพวก มาตรา ๓(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียด  คำสั่งเพิกถอนที่ ๑๒/๒๕๕๙

๗๖/๒๕๕๙

นายสมเกียรติ จันทรากูร        กับพวก   มาตรา ๓(๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ ดูรายละเอียด  

๗๗/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลที่ลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย ณ บ้านเลขที่ 12/6 ถนนประชานุรักษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๘/๒๕๕๙ นายวีระ  บุญเรืองวัฒน์ กับพวก  มาตรา ๓(๑) รองเลขาธิการ ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๘ รายการ ดูรายละเอียด  คำสั่งเพิกถอนที่ ๑๓/๒๕๕๙

๗๙/๒๕๕๙

นายประสาน  ชุมศรีจันทร์       กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  คำสั่งเพิกถอนที่ ๘/๒๕๕๙

๘๐/๒๕๕๙

นางสาวรัตนา  จันทร์คง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๘๑/๒๕๕๙

นายหนุ่ม (ไม่ทราบชื่อ - สกุลจริง) กับพวก มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  

๘๒/๒๕๕๙

นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร กับพวก มาตรา ๓(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  

๘๓/๒๕๕๙

นายเกา ฮั่น เจี๋ย กับพวก มาตรา ๓(๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๘๔/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                  รายนางสาวปภารัตน์  แซ่ลิ้ม

มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๘๕/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                  รายนายทศพล  อรัญญกานนท์ มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๘๖/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนายชินทอง  บานดี มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๘๗/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนางสาววารินทร์  พยุยงค์ มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๘๘/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนายธนิต  จิระชัย มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๘๙/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                  รายนายภัทรกร  โพธิ์สน มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๙๐/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนายยุรนันท์  อาทรณ์ มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๙๑/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                  รายนายพศิน  ไกรชนากานต์  มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๙๒/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนางสาวบัณฑิตา  สืบแสน  มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๙๓/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนางสายพิน  ลิสอน  มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๙๔/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนางลออง  จิตรรักษ์  มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๙๕/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                    รายนางบุญมา  สินสวัสดิ์  มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๙๖/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนางบรรจง  ชาญชัยศิลป่ มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๙๗/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 Mr.sitha sarin มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๙๘/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนายวรวุฒิ  ไชยพันธ์  มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ   ดูรายละเอียด  

๙๙/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนางสาวสมคิด  เนยเขียว  มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๐๐/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนายอนุสรณ์  สกุลคำแสน   มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ   ดูรายละเอียด  

๑๐๑/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                Miss Chhorvorn Kheav มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๐๒/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 ราย Mr.Sienghai  Hourt มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๐๓/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 ราย Ms.Chhaiky Pha มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๐๔/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ราย
น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์  วงศ์พรหมมาศ
มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๐๕/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                  ราย MS.SOTHEA  POV มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๐๖/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                  ราย Mr.Mary  Orm มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๐๗/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนางสุภาพร  ธรรมโชติ มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๐๘/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายน.ส.วราภรณ์  วัชชวงษ์ มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๐๙/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 ราย Mrs.Khunneng  Doeurn มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๐/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายน.ส.ประภาวดี  ขันทอง มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๑/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                  รายนายปฐมพงศ์  ใจรักษ์ มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๒/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนายดนัย  ใจชื่น มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๓/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนายวิทยา  เจริญสุข มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๔/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                  รายนายจิตรกรรม  นนทสิน มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๕/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนายณรงค์ฤทธิ์  พันธ์ปัญญา มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๖/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนางเย็นจิตร์  เย็นชื่นใจ มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๗/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                  รายนายอาทิตย์  บุตร์เรือง มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๘/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนายชัยกมล  เจริญสุข มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๑๙/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนางภักขินัย  เอง มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒๐/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                 รายนายรชต  รติพรธีรากุล,นายบรรจง ชาญชัยศิลป์ และนางบุญมา  สินสวัสดิ์ มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒๑/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์                  รายนายพันชนะ  สุริยะพรหม มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒๒/๒๕๕๙

นางสาวสรัน  เสรเนท (MS.SRUN SREYNEAT)         กับพวก มาตรา ๓(๙)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒๓/๒๕๕๙

นายชารีฟ  แวเต๊ะ กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒๔/๒๕๕๙

นายนัสซือรี  อาบู มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒๕/๒๕๕๙

นายพานทอง ณ ระนอง กับพวก มาตรา ๓(๕),(๑๕)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒๖/๒๕๕๙

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม เกษตรกรไทย กับพวก มาตรา ๓(๓)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔๖ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๒๗/๒๕๕๙

บริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด โดยนายศรีสุข  รุ่งวิสัย (กรรมการผู้มีอำนาจ) กับพวก มาตรา ๓(๓)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐๐ รายการ ดูรายละเอียด  คำสั่งเพิกถอน ๑๔/๒๕๕๙

๑๒๘/๒๕๕๙

นายสมเกียรติ จันทรากูร        กับพวก    มาตรา ๓(๒)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๒๙/๒๕๕๙

นายยูเครนสกี้  ดิมิทรี้ สัญชาติรัสเซีย กับพวก  มาตรา ๓(๑๘)   รองเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๙ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๓๐/๒๕๕๙

นายอำพร  ประจันทร์ กับพวก  มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๓๑/๒๕๕๙

นายนิยม  กันทะสอน กับพวก  มาตรา ๓(๑๕)    คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๓๒/๒๕๕๙

นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ กับพวก มาตรา ๓(๒)    คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ  รายละเอียด  

๑๓๓/๒๕๕๙

นายวิวัชชัย  เจียวหลี กับพวก   มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๓๔/๒๕๕๙

นายธวัชชัย  เสนะจำนงค์ กับพวก  มาตรา ๓(๑)   เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๓๕/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกลวงประชาชน นางสาวสุภรักษ์ สิงห์ทะแสน มาตรา ๓(๑๘)   คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ รายละเอียด   

๑๓๖/๒๕๕๙

นายวรวุฒิ  ปาประโคน กับพวก  มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๓๗/๒๕๕๙

นายพีรยุทธ์  แพศย์ศกล นางสาวอัจฒราพร  เกตุหอม กับพวก   มาตรา ๓(๑)   เลขาธิการ ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๓๘/๒๕๕๙

นายนิรุต หรือปิยะ หรือสิงเจิ้น หรือไหนเจิ้น สุพนิต หรือแซ่ว่าง หรือลีอนุรักษ์ กับพวก    มาตรา ๓(๑)   เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๓๙/๒๕๕๙

 รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ (http//w1.superhen88.net) นายสิทธิชัย หรือตั้ม ไม่ทราบนามสกุล กับพวก   มาตรา ๓(๙)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๔๐/๒๕๕๙

นายวิชัย  สถิตย์เสถียร กับพวก   มาตรา ๓(๑)    คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๔๑/๒๕๕๙

นายชัยยะ หรือเปี๊ยก  ลุสิตานุสนธิ์ กับพวก  มาตรา ๓(๑๕)   คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๔๒/๒๕๕๙

นายอภิเดช  สิงห์โตไทย และนายประจันทร์  รักธรรม กับพวก  มาตรา ๓(๑)    คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๔๓/๒๕๕๙

บริษัท เทวาสิทธิ  พิฆเนศ จำกัด โดยนายศรีสุข  รุ่งวิสัย
(กรรมการผู้มีอำนาจ) กับพวก
 มาตรา     ๓(๓)     คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๐ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๔๔/๒๕๕๙

นายสากล  สันสน กับพวก  มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๔๕/๒๕๕๙

นางสาวนาคาโบ จะเดิม          กับพวก    มาตรา ๓(๑)    คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๔๖/๒๕๕๙

เรื่องราย พระครูปลัดพิทักษ์ ปริยตติเมธี (นายพิทักษ์ ด่านกระโทก) กับพวก    มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๗ รายการ ดูรายละเอียด   

๑๔๗/๒๕๕๙

นางสาวอุดม  พรรณนา กับพวก  มาตรา ๓(๑)    คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๔๘/๒๕๕๙

กรณีกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการออกแบบร่วมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ  มาตรา ๓(๕)(๑๕)(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   
 

๑๔๙/๒๕๕๙

นายสมพงษ์  บุญแสนชัย        กับพวก  มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ  ดูรายละเอียด  

๑๕๐/๒๕๕๙

นายวิเทศ  สว่างรุ่งเรืองกุล  มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๒ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕๑/๒๕๕๙

นางอัญชลี  แซ่โค้ว หรือนางชนาธร  คุณวุฒิวัฒนา กับพวก  มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  

๑๕๒/๒๕๕๙

นายธัชกร  ช่อสัตยธรรม         กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๕๓/๒๕๕๙  นางสาวบุญสม  ชำนาญกิจ  กับพวก มาตรา ๓(๑)   คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
 ๑๕๔/๒๕๕๙  กลุ่มบุคคลที่ลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฏหมาย ณ บ้านเลขที่ ๑๒/๖ ถนนประชานุรักษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กับพวก มาตรา ๓( ๙)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๑๕๕/๒๕๕๙

 นายขาร หรือน้อย  หาโครต  กับพวก

มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด   
 ๑๕๖/๒๕๕๙ นายรอบาอัน  มาลัยสนั่น กับพวก  มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ  ดูรายละเอียด   
 ๑๕๗/๒๕๕๙ นายมรกต  จันลี กับพวก  มาตรา ๓(๙)   คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   
๑๕๘/๒๕๕๙ นายประยูร ปลอดวงศ์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๕๙/๒๕๕๙ นายคำกลอน มุระศรี  กับพวก มาตรา ๓(๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๖๐/๒๕๕๙ นายประสิทธิ์  นามไธสง         กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวจำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๖๑/๒๕๕๙ นายหมิงเจีย  ฟู กับพวก   มาตรา ๓(๑๓)   คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๑๖๒/๒๕๕๙  นายขวน  ทองขุม  กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๑๖๓/๒๕๕๙  นายเจอราดุส แลมเบอร์ตุส    มาเรีย อัมเมลส์  กับพวก มาตรา ๓(๑๘)   คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๑๖๔/๒๕๕๙  นายศิริชัย  มาตย์หงษา กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด   
๑๖๕/๒๕๕๙

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์เครือข่ายเว็ปไซต์http://gclubslot.com /กับพวก

มาตรา ๓(๙) คณะกรรมการธุรกรรมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๖๖/๒๕๕๙ นายวิเทศ  สว่างรุ่งเรืองกุล มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๖๗/๒๕๕๙ นางสาวชุติมา  ชัยเสริฐ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๖๘/๒๕๕๙ นายวันทายุทธ์  จันทนิล กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๖๙/๒๕๕๙ นายกฤขกร  สิงห์ทะ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๗๐/๒๕๕๙ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก (กรณีนำเช็คสหกรณ์เครดิตคลองจั่น จำกัด ไปมอบให้บุคคลอื่นหลายรายเป็นจำนวนหลายครั้ง) มาตรา ๓ (๓) ม.๕ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๗๑/๒๕๕๙ นายศักดิ์สิทธิ์  สุรงค์ปรีชา     กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๗๒/๒๕๕๙ นางเฉลิมวัน  บังไพร กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๗๓/๒๕๕๙ รายนางสาวกรอยตา  จบฤทธิ์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๗๔/๒๕๕๙ ราย เครือข่าย บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จำกัด กับพวก มาตรา ๓ (๑๐) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕๑รายการ ดูรายละเอียด  
 ๑๗๕/๒๕๕๙  ราย นางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก      กับพวก มาตรา ๓ (๑๘)   คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๑๗๖/๒๕๕๙ พันตำรวจโทบรรยิน  ตั้งภากรณ์       กับพวก มาตรา ๓(๑๔),(๑๖)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๑๗๗/๒๕๕๙  นายชาติชาย  มะมิง กับพวก มาตรา ๓ (๔),(๑๘)  ณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๑๗๘/๒๕๕๙  นายต่วนโซะ  เจะอูเซ็น        กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   
๑๗๙/๒๕๕๙ นายไพโรจน์  นุชประเสริฐ     กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘๐/๒๕๕๙ นายไพรสาร  ป้องวงค์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘๑/๒๕๕๙ กลุ่มบุคคลผู้ร่วมจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์www.sbobet-online.net(นายดนัย  ใจชื่น) มาตรา ๓ (๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘๒/๒๕๕๙ นางสาวเสาวภี  สัจจะบุตร      กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘๓/๒๕๕๙ นายอภิเดช  ยะปา กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘๔/๒๕๕๙ กรณีกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการออกแบบร่วมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ มาตรา ๓ (๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘๕/๒๕๕๙ กรณีกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี(NVPSKG) (คลองด่าน) มาตรา ๓ (๕) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ  ดูรายละเอียด   
๑๘๖/๒๕๕๙ กรณีกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี(NVPSKG) (คลองด่าน) มาตรา ๓ (๕)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด   
๑๘๗/๒๕๕๙ นายจรูญ สุวรรณชาตรี กับพวก มาตรา ๓ (๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ  ดูรายละเอียด   
 ๑๘๘/๒๕๕๙ นางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก  มาตรา ๓ (๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ  ดูรายละเอียด   
 ๑๘๙/๒๕๕๙ นายธนากร เทียนชัย มาตรา ๓ (๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด   
 ๑๙๐/๒๕๕๙ กรณีกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี(NVPSKG) (คลองด่าน) มาตรา ๓ (๕)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด   
๑๙๑/๒๕๕๙ กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ราย
นายจิตรกรรม  นนทสิน
มาตรา ๓(๙)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด   
 ๑๙๒/๒๕๕๙ บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด กับพวก มาตรา ๓ (๑๐)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ   ดูรายละเอียด   
 ๑๙๓/๒๕๕๙ พันตำรวจโทบรรยิน  ตั้งภากรณ์ กับพวก มาตรา ๓ (๑๔),(๑๖),(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ   ดูรายละเอียด   
๑๙๔/๒๕๕๙ นางสาวธานิยา อยู่เปี่ยม มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๙๕/๒๕๕๙ นายสุเมธ  อิศดุลย์ และนายอาทิตย์  ทิพย์วาศรี กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๙๖/๒๕๕๙ เครือข่ายบริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จำกัด กับพวก มาตรา ๓ (๑๐) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๙๗/๒๕๕๙ นายสัจธร  นาคชูทอง มาตรา ๓ (๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ ดูรายละเอียด   
๑๙๘/๒๕๕๙ นายประสิทธิ์ สา และผู้ต้องหา มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๙๙/๒๕๕๙ นางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก มาตรา ๓ (๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๐๐/๒๕๕๙ กรณีกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี(NVPSKG) (คลองด่าน) มาตรา ๓ (๕)  เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   
๒๐๑/๒๕๕๙ บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด กับพวก มาตรา ๓ (๑๐)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕ รายการ ดูรายละเอียด   
๒๐๒/๒๕๕๙ นายปาณสาร สมชีวิตา กับพวก มาตรา ๓ (๓),(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
๒๐๓/๒๕๕๙ นางสาวภัควลัญชญ์  มหาวรเศรษฐ์ หรือ สุนิสา  เลื่อมใส กับพวก มาตรา ๓ (๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด   
๒๐๔/๒๕๕๙ นายประเสริฐ  สุขขี กับพวก (นาตารี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)  มาตรา ๓ (๒)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๖ รายการ ดูรายละเอียด   
๒๐๕/๒๕๕๙ นายประเสริฐ  สุขขี กับพวก (นาตารี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) มาตรา ๓ (๒)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   
๒๐๖/๒๕๕๙ นางกนกวรรณ  เทียนทอง กับพวก มาตรา ๓ (๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   
๒๐๗/๒๕๕๙ นางสาวพาสนา  กลมกล่อม กับพวก มาตรา ๓ (๑) ,(๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๐๘/๒๕๕๙ นางสาวสุกัญญา  แสนวันดี (เครือเว็บไซต์ www.fifaclub๒๔.net และ www.fifaclub๒๔.com) กับพวก มาตรา ๓ (๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๐๙/๒๕๕๙ นายเอนก  พันธุสาร (เครือข่ายเว็บไซต์ http:sbo๗๗๗.com/) มาตรา ๓ (๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๑๐/๒๕๕๙ นายวราวุธ  ประวัติ (เครือข่ายเว็บไซต์ http://www๑.sbothai๘.com/) มาตรา ๓ (๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
๒๑๑/๒๕๕๙ นายจักรกฤษ  โกมลศรี (เครือข่ายเว็บไซต์ htt:sbobettrue.com/) มาตรา ๓ (๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๑๒/๒๕๕๙ กรณีกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี(NVPSKG) (คลองด่าน) มาตรา ๓ (๕) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 1 รายการ ดูรายละเอียด  
๒๑๓/๒๕๕๙ บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด กับพวก มาตรา ๓ (๑๐) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒,๒๔๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๑๔/๒๕๕๙ นายสมเกียรติ  สุขผล กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๘ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๑๕/๒๕๕๙ นายอาฟือต๋วย  แออู กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๑๖/๒๕๕๙ นายสุเมธ  อิศดุลย์ และนายอาทิตย์  ทิพย์วาศรี กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๑๗/๒๕๕๙ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก (กรณีนำเช็คสหกรณ์เครดิตคลองจั่น จำกัด ไปมอบให้บุคคลอื่นหลายรายเป็นจำนวนหลายครั้ง) ขก.๕๙๕๐๐๑๐๗๒๓) 3(3),(11),(15), มาตรา 5 คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๑๘/๒๕๕๙ นายชัยสิทธิ์  บุญเกิด กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๑๙/๒๕๕๙ นายโสฬส  นงนุ่ม กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๒๐/๒๕๕๙ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตจากนโยบายการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ มาตรา ๓ (๕),(๑๘) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗๐๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๒๑/๒๕๕๙ กลุ่มบุคคลสร้างสำนักสงฆ์บุกรุกพื้นที่ป่าหลายแห่งทั่วประเทศกับพวก มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๒๒/๒๕๕๙ บริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด และนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร กับพวก มาตรา ๓ (๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖๖๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๒๓/๒๕๕๙ นายฐปนันทน์  ธรรมรัตน์ธาดา กับพวก 3(1)
มาตรา 5
คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๒๔/๒๕๕๙ นายสมนึก สับผาง กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๒๕/๒๕๕๙ นายรณชัย นันทบุตร กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๒๖/๒๕๕๙ นายเหลา  แก้วใส กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๒๗/๒๕๕๙ นายวสันต์  ฤทธิ์เนติกุล กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๒๘/๒๕๕๙ นายกมล หรือเดียว แซ่อ๋อง กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๒๙/๒๕๕๙ นายชัชวาลย์ อ๊ะหมะ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓๐/๒๕๕๙ นายกิตติศักดิ์ ชาญนารถ และนางสาวอุษา หลาบคำ กับพวก (ขก.๕๙๕๐๐๑๐๐๕๖) มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓๑/๒๕๕๙ นายธวัชชัย  นนพิทยา กับพวก มาตรา ๓ (๑๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓๒/๒๕๕๙ บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด กับพวก มาตรา ๓ (๑๐) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓๓/๒๕๕๙ นางสาวปิยฉัตร  วรรณหัด กับพวก มาตรา ๓ (๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓๔/๒๕๕๙ นางสาวธนวรรณ  แสงสว่าง กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓๕/๒๕๕๙ นายวัฒนา  สาระหงส์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓๖/๒๕๕๙ นางอัญชลี  นามแล กับพวก มาตรา ๓ (๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓๗/๒๕๕๙ นายภานุวัฒน์  วดีศิริศักดิ์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓๘/๒๕๕๙ นายสุเมธ  อิศดุลย์ และนายอาทิตย์  ทิพย์วาศรี กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓๙/๒๕๕๙ นายประเสริฐ  สุขขี กับพวก (นาตารี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) มาตรา ๓ (๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๔๐/๒๕๕๙ นางสาวแก้วใจ  เงาฉาย กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๔๑/๒๕๕๙ นายศราวุฒิ  เทพรักษา กับพวก มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๔๒/๒๕๕๙ นายอนุศร  สีทิม กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๔๓/๒๕๕๙ นางสาวแก้ว หรือ NAN AON AON มาตรา ๓ (๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๔๔/๒๕๕๙ นางสาวเกศิญาภรณ์  ผลเจริญ  กับพวก มาตรา ๓ (๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๔๕/๒๕๕๙ นายประเสริฐ  สุขขี กับพวก (นาตารี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) มาตรา ๓ (๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๔๖/๒๕๕๙ นางสาวกัญญารัตน์  สังข์รอด กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๘ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๔๗/๒๕๕๙ นางหนูเรียม เดชเสน มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๔๘/๒๕๕๙ นายลิม เยียน ฮุย กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๔๙/๒๕๕๙ นางสาวมาลัย  ศรีชุมพล กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๕๐/๒๕๕๙ นายสมพร  หีดเสน และนายพาณิชย์ ณ พริ้ม กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๕๑/๒๕๕๙ นางสาวบู๋เพียว  อาซ้อง กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๕๒/๒๕๕๙ นายฮามิด เรซ่า จาฟารี่ (MR. HAMID REZA JAFARY) กับพวก มาตรา ๓ (๑๔) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๕๓/๒๕๕๙ นางคำนึงนวล  วงศ์ขจรกิตติ กับพวก มาตรา ๓ (๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๕๔/๒๕๕๙ นายชวนนท์  มาตบรรเทา (เครือข่ายเว็บไซต์ www.taradhuay.com และ www.huayclub.com) กับพวก มาตรา ๓ (๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๗รายการ ดูรายละเอียด  
๒๕๕/๒๕๕๙ ร้อยโท สุชาย  เชาว์วิศิษฐ  อดีตคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับพวก มาตรา ๓ (๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๕๖/๒๕๕๙ นายบุณยสิทธิ์  หรือบอส  รุ่งธนเกียรติ กับพวก มาตรา ๓ (๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๕๗/๒๕๕๙ นายเล่าต๋า  แสนลี่ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗๕ รายการ ดูรายละเอียด  

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 8
 • 8
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube