Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2560

UPDATE10 ม.ค. 2560

ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๖๐

คำสั่ง
ย. ที่

รายคดี/กรณี

ความผิด
มูลฐาน

สถานะคดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

๑/๒๕๖๐ นางบุญชู  พวงโลก กับพวก  มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๒/๒๕๖๐ บริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด และนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร กับพวก มาตรา ๓(๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๓/๒๕๖๐ นายบุณยสิทธิ์  หรือบอส  รุ่งธนเกียรติ กับพวก มาตรา ๓(๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๔/๒๕๖๐         ยกเลิก ย. ๔/๒๕๖๐
๕/๒๕๖๐ นางสาวกชพร  เอี่ยมยิ้ม กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ  ดูรายละเอียด  
๖/๒๕๖๐ นายบุญเหลือ  คำยอด กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด   
๗/๒๕๖๐ นายวุฒิชัย  จันทร์ใสย  มาตรา ๓(๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๘ รายการ  ดูรายละเอียด  
 ๘/๒๕๖๐ นางสาวจีรวรรณ  คุ้มสุวรรณ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๙/๒๕๖๐  นายดุลฮาดี  กะลิง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐/๒๕๖๐  นายสุรเดช  หย่าจา กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑/๒๕๖๐  นางสาวสุธาทิพย์  หรือสุธัญญา  ชุนรัตน์ หรือเฉลยอรรถ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด   
๑๒/๒๕๖๐  นายศักรินญา  วิเชียรทอง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด   
๑๓/๒๕๖๐  นายวิสิฐ  ชูเมือง  กับพวก  มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด   
๑๔/๒๕๖๐  นางสาวรอฝีย๊ะ  บินหรีม  กับพวก มาตรา ๓(๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๕/๒๕๖๐  กรณีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ประจำปีงบประมาณ 2554-2555  ของอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  อำเภอนาตาล  อำเภอวารินชำราบ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  อำเภอน้ำยืน  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และอำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ (นายสุรพล  สายพันธ์  นางนฤมล  มะลิวัลย์ และนายเกรียงไกร  วรรณเสริมสกุล กับพวก)  มาตรา ๓(๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒๙ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๖/๒๕๖๐ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและนายอภิชาติ  จันทร์สกุลพร กับพวก มาตรา ๓ (๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ  ดูรายละเอียด  
๑๗/๒๕๖๐  นายธงชัย  สุตาสุข กับพวก มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘/๒๕๖๐  นายธีระชัย  หทัยวิวัฒน์กุล กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๙/๒๕๖๐  กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและนายอภิชาติ  จันทร์สกุลพร กับพวก มาตรา ๓ (๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๖ รายการ  ดูรายละเอียด  
๒๐/๒๕๖๐  นายเลาต๋า  แสนลี่ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๑ รายการ ดูรายละเอียด   
๒๑/๒๕๖๐  นายนุห์  ยุหนุ กับพวก  มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   
๒๒/๒๕๖๐  นายเจ๊ะอาลี  แวจิ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓/๒๕๖๐  กรณีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ประจำปีงบประมาณ 2554-2555  ของอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  อำเภอนาตาล  อำเภอวารินชำราบ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  อำเภอน้ำยืน  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  และอำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ (นายสุรพล  สายพันธ์  นางนฤมล  มะลิวัลย์ และนายเกรียงไกร  วรรณเสริมสกุล กับพวก) มาตรา ๓ (๕),(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙๑ รายการ ดูรายละเอียด   
๒๔/๒๕๖๐  นายมานพ  มโนใจ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด   
๒๕/๒๕๖๐  นายจาง เจีย ไหว กับพวก  มาตรา ๓ (๑๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด    
๒๖/๒๕๖๐  นางสาวบุษบา  ศรีเกษตร กับพวก  มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ   ดูรายละเอียด   
๒๗/๒๕๖๐  นายชลอ  จำเนียรศาสตร์ กับพวก  มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด   
๒๘/๒๕๖๐  นายโสภณ  สุขถาวร กับพวก  มาตรา ๓ (๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๙/๒๕๖๐ ร้อยโท สุชาย  เชาว์วิศิษฐ  อดีตคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับพวก มาตรา ๓ (๔),(๕) แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่ ย.๒๕๕/๒๕๕๙ ดูรายละเอียด   
๓๐/๒๕๖๐  นางสาวอโณรัตน์  ประสาทศิลปพงษ์  มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
๓๑/๒๕๖๐  นางสาวสุดใจ  พุฒซ้อน กับพวก  มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ  ดูรายละเอียด  
๓๒/๒๕๖๐  กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.sbobet-online.net  กับพวก มาตรา ๓ (๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ  ดูรายละเอียด  
๓๓/๒๕๖๐  กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและนายอภิชาติ  จันทร์สกุลพร กับพวก  มาตรา ๓ (๕),(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๐ รายการ   ดูรายละเอียด   
๓๔/๒๕๖๐  นายกฤตพงษ์  มูลถวิลย์  กับพวก  มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ   ดูรายละเอียด   
๓๕/๒๕๖๐  นางสาวสมศรี  เกษดา  กับพวก  มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๖ รายการ   ดูรายละเอียด  
๓๖/๒๕๖๐  นายพิสิฐ  นุชเนียม กับพวก  มาตรา ๓ (๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  ดูรายละเอียด   
๓๗/๒๕๖๐  นายสมศักดิ์  ศรีนครดี กับพวก  มาตรา ๓ (๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ   ดูรายละเอียด   
๓๘/๒๕๖๐  นายศุภกร  ฤกษ์ดิถีพร กับพวก มาตรา ๓ (๑)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ  ดูรายละเอียด  
๓๙/๒๕๖๐ นายองอาจ  แก้วหลวง กับพวก มาตรา ๓ (๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๐/๒๕๖๐ นายคาลอส ออกัสโต เซน โลเปส เดอ ไมด้า (หรือ "อัลเมด้า" / MR. CARLOS AUGUSTO SAENZ LOPES DE ALMEIDA) กับพวก มาตรา ๓ (๑๔) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๑/๒๕๖๐ นายมังกร  วิเศษสี กับพวก มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๒/๒๕๖๐ นางสาวกุ้ยหั้ว  แซ่ขอ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๓/๒๕๖๐ นางสาววรรณา  บุญขำ  และนายสมนึก  อินทนุพัฒน์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๔/๒๕๖๐ นายพงศ์ศักดิ์  เนียมคง กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ  ดูรายละเอียด  
๔๕/๒๕๖๐  กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและนายอภิชาติ  จันทร์สกุลพร กับพวก มาตรา ๓ (๕),๓(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๖/๒๕๖๐  นางสาวภิชญาพร  ซื้อนิธิไพศาล กับพวก มาตรา ๓ (๑๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๗/๒๕๖๐  บริษัท เวลท์เอเวอร์ จำกัด กับพวก มาตรา ๓ (๓),(๑๘)  คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๘/๒๕๖๐ นายวุฒิชัย  จันทร์ใสย (เครือข่ายเว็บไซต์ http://www.ballsod88.com) มาตรา ๓ (๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ  ดูรายละเอียด  
๔๙/๒๕๖๐ นางสาวสุภาวดี  สีดากิจ (เครือข่ายเว็บไซต์ http://www.003lotto.com/) มาตรา ๓ (๙) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ  ดูรายละเอียด  
๕๐/๒๕๖๐ นายณฐชัย  วินิจโช กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๑/๒๕๖๐ นายคำนวนเดช  หรือหุ๋ย  ผลปราชญ์  กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๒/๒๕๖๐ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและนายอภิชาติ  จันทร์สกุลพร กับพวก มาตรา ๓ (๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๗๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๓/๒๕๖๐ นางสาวอังคณา  หลูอารีย์สุวรรณ  กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๔/๒๕๖๐ นายเลาต๋า  แสนลี่ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๕/๒๕๖๐ นางอรภาดา  หรือวิภารัตน์  มณีรัตน์ กับพวก มาตรา ๓ (๕)

คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ

ดูรายละเอียด  
๕๖/๒๕๖๐ MR. LOW CHING WHO (นายโล ชิง โว) กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๗/๒๕๖๐ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก (กรณีนางสาวรัชดาพรรณ  อิทธิวรากร นำเงินที่ได้รับจากวัดพระธรรมกายมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  และกรณีนางสาวอลิสา  อัศวโภคิน ซื้อที่ดินจากนายศุภชัย  ศรีศุภอักษร จำนวน 8 แปลง) มาตรา ๓ (๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๘/๒๕๖๐ นางจิราภรณ์  พีกีส กับพวก มาตรา ๓ (๑๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๙/๒๕๖๐ กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ (นายวิทยา  เจริญสุข) มาตรา ๓ (๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๐/๒๕๖๐ บริษัท เวลท์เอเวอร์ จำกัด กับพวก มาตรา ๓ (๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๑/๒๕๖๐ นายอนุศักดิ์  คำแก้ว กับพวก มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๒/๒๕๖๐ นางสาวยอดขวัญ  รัศมี กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๓/๒๕๖๐ นางสาวอรอนงค์  ยอดจิตใจ และนายศักดิ์ดา  พัฒนศิลป์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๔/๒๕๖๐ นายณัฏฐ์  สว่างแจ้ง และนางสาวฐาปณีย์  จันทรสมบูรณ์ กับพวก มาตรา ๓ (๑๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๕/๒๕๖๐ นายรณชัย  วินิจโช กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๖/๒๕๖๐ นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร กับพวก (กรณี บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี2 จำกัด โอนขายที่ดินให้กับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์) มาตรา ๓ (๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๗/๒๕๖๐ นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร กับพวก (กรณี บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี2 จำกัด โอนขายที่ดินให้กับนายอนันต์  อัศวโภคิน) มาตรา ๓ (๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๘/๒๕๖๐ นายประภาส  หรือเตี้ย  นายสู กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๙/๒๕๖๐ นายอนุศักดิ์  คำแก้ว กับพวก มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๐/๒๕๖๐ นายอนุชิต  เหมารุ่งโรจน์ กับพวก มาตรา ๓ (๑๐) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๑/๒๕๖๐ นายอนุชิต  เหมารุ่งโรจน์ กับพวก มาตรา ๓ (๑๐) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๒/๒๕๖๐ MR. LOW CHING WHO (นายโล ชิง โว) กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๓/๒๕๖๐ นายเกียรติศักดิ์ดา เหล็กหล่ม กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๔/๒๕๖๐ นางสุชีรา หรือเบียร์ บุรีเรือง กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๕/๒๕๖๐ นางสาวจินตนา  คงจันทร์ กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๖/๒๕๖๐ นางสาวนิษา  คำแก้ว กับพวก มาตรา ๓ (๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๗/๑๕๖๐ นายอานุภาพ  เวชวนิชสนอง กับพวก มาตรา ๓ (๕),(๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๘/๒๕๖๐ นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ กับพวก มาตรา ๓ (๒) เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๙/๒๕๖๐ นางสร้อย  ปิดตาสังข์ และนายเสกสรรค์  ปิดตาสังข์ กับพวก มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๐/๒๕๖๐ นายชิงตวน จาง หรือจาง ชิงตวน (MR.QINGDUAN ZHANG) กับพวก มาตรา ๓ (๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๑/๒๕๖๐ รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ  จันทร์สกุลพร กับพวก มาตรา ๓ (๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๒/๒๕๖๐ นายทองใส  มาสาโน กับพวก มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๓/๒๕๖๐ นายผดุงศักดิ์  บุญพินิจ กับพวก มาตรา ๓ (๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๔/๒๕๖๐ นางสาวอินทร์วรางค์  ดำแดง กับพวก มาตรา ๓ (๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๕/๒๕๖๐ นายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา และนางสาวพรจิรา
ชตางาม กับพวก
มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๖/๒๕๖๐ นายสถิตย์  แก้วกำไร กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๗/๒๕๖๐          
๘๘/๒๕๖๐ นายณัฏฐ์  สว่างแจ้ง และนางสาวฐาปณีย์  จันทรสมบูรณ์ กับพวก มาตรา ๓ (๑๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๘๙/๒๕๖๐ นายอนุศักดิ์  คำแก้ว กับพวก มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๐/๒๕๖๐ นายพิสิฐ  นุชเนียม กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๑/๒๕๖๐ นายปกรณ์  ฤทธิช่วย กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๒/๒๕๖๐ นายมาหามะ  กูนิง กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๓/๒๕๖๐ นางสาวอินทร์วรางค์  ดำแดง กับพวก มาตรา ๓ (๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๔/๒๕๖๐ นายอำนาจ ลิ้มเจริญกุล กับพวก มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๕/๒๕๖๐ นายเกียรติศักดิ์  จิตติธรรม กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๖/๒๕๖๐ นางพรพรรณ  ศรีสุข กับพวก มาตรา ๓ (๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๗/๒๕๖๐ นายเทียบ  หนูเนื่อง กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๘/๒๕๖๐ นายสิทธิกร  บุญฉิม กับพวก มาตรา ๓ (๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๙๙/๒๕๖๐ นางสาวฉัตรชฎาพร  ศรีทิพย์ กับพวก

มาตรา ๓(๑),
มาตรา ๕

คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐๐/๒๕๖๐ นายธนพล คำผา กับพวก มาตรา ๓(๑),(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐๑/๒๕๖๐ นางสาวพัชรี  แสงแก้ว กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐๒/๒๕๖๐ นายชาญชัย  กงพุฒ และนายสมหวัง  สินสถิตพร กับพวก มาตรา ๓(๒),(๗) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐๓/๒๕๖๐ นายสมชาย  หาสุนหะ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐๔/๒๕๖๐ นางสาวจรัญยา  ศรประเสริฐ และนางสาวรัญญา  จักร์แก้ว กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐๕/๒๕๖๐ นายไพโรจน์  จรูญรุ่ง และนางสาวอัญชลี  จงอานนท์ กับพวก มาตรา ๓(๒),(๗) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐๖/๒๕๖๐ นางสาวเสาวพรรณ  ธรรมโชติ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐๗/๒๕๖๐ นายณัฏฐ์  ธิโสภา กับพวก มาตรา ๓ (๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐๘/๒๕๖๐ นายสอหมัด  สะแหละ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐๙/๒๕๖๐ นายชูชิต  แซ่จิ๋ว กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑๐/๒๕๖๐ บริษัท  ชื่อ  หยิน  ซู่  เหม่า  จำกัด (YUM  SHU  MAO)  (YSML)  การทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่เพื่อหลอกลวงประชาชน มาตรา ๓ (๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑๑/๒๕๖๐ นายสัมฤทธิ์  ยะไวย์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑๒/๒๕๖๐ นายเสรี  โพธิ์เล็ก กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑๓/๒๕๖๐ นายวีระพงษ์  ชูแสง กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑๔/๒๕๖๐ นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร กับพวก มาตรา ๓(๓),(๕),(๑๘) ,มาตรา๕ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑๕/๒๕๖๐ นางบุญส่ง หรือญาธิดา  จอมไกร กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑๖/๒๕๖๐ นายธีรวัฒน์  วัชรโยธิน กับพวก มาตรา ๓ (๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑๗/๒๕๖๐ นางสาวอินทร์วรางค์  ดำแดง กับพวก มาตรา ๓ (๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑๘/๒๕๖๐ นายพงศกร  ทองหญิง กับพวก มาตรา ๓ (๓),(๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑๙/๒๕๖๐ นางสาวสุภาพร  ดำรงชาติ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒๐/๒๕๖๐ นายชานนท์  สินศิริ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒๑/๒๕๖๐ นายอาทิตย์ตยา  แสนยาธรรมโฆษ กับพวก มาตรา ๓ (๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒๒/๒๕๖๐ นางสาวศุพิชญ์ญา  กลีบเมฆ กับพวก มาตรา ๓ (๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒๓/๒๕๖๐ นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ กับพวก มาตรา ๓ (๕) รองเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒๔/๒๕๖๐ นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ กับพวก มาตรา ๓ (๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒๕/๒๕๖๐ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ  จันทร์สกุลพร กับพวก มาตรา ๓ (๕) ,(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒๖/๒๕๖๐ นายชาญชัย  กงพุฒ และนายสมหวัง  สินสถิตพร กับพวก มาตรา ๓(๒),(๗) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒๗/๒๕๖๐ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ กับพวก (ทุจริตเงินทอนวัด) มาตรา ๓ (๕) รองเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒๘/๒๕๖๐ นางสาวอินทร์วรางค์  ดำแดง กับพวก มาตรา ๓(๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒๙/๒๕๖๐ นายสวัสดิ์  แสงบางปลา กับพวก มาตรา ๓(๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๓๐/๒๕๖๐ นายชิงตวน จางหรือจาง ชิงตวน (MR.QINGDUAN ZHANG) กับพวก มาตรา ๓(๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๓๑/๒๕๖๐ นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ กับพวก มาตรา ๓ (๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๓๒/๒๕๖๐ นายด้าหาด  สิเด็น กับพวก มาตรา ๓(๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๓๓/๒๕๖๐ นางสาวพัชนิดา  เค้าแคน กับพวก มาตรา ๓ (๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๓๔/๒๕๖๐ นายปฎิ หรือเจนกิจ แก้วรุณคำ "makeover" มาตรา ๓(๓) รองเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๓๕/๒๕๖๐ นางสาวพัชรี ผลบุญ กับพวก มาตรา ๓(๑),(๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๐ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๓๖/๒๕๖๐ นายทวีศักดิ์  สุจริตวัฒนะนนท์ กับพวก มาตรา ๓(๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒๐ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๓๗/๒๕๖๐ บริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก มาตรา ๓(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘๒ รายการ ดูรายละเอียด  

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 9
 • 1
 • 0
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube