Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2561

UPDATE22 ม.ค. 2561

ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๖๐

คำสั่ง
ย. ที่

รายคดี/กรณี

ความผิด
มูลฐาน

สถานะคดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

๑/๒๕๖๑

นายธงชัย  โรจน์รุ่งรังสี กับพวก

ภาษีอากร

คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒๕ รายการ

ดูรายละเอียด

 
๒/๒๕๖๑ นางสาวรอฮานา  เจ๊ะแม กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๓/๒๕๖๑ นางสาวแก้ใจ  เงาฉาย และนางสาวขนิษฐา  ใยทอน          กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๐ รายการ ดูรายละเอียด  
๔/๒๕๖๑

นายนพดล  แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์http://www.facebook.com/interbet88) กับพวก

มาตรา ๓ (๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๕/๒๕๖๑

กรณีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ              ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) จำนวน พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัท นิลธาร จำกัด กับพวก

มาตรา ๓ (๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๖/๒๕๖๑

นายนาที  สามพันธ์ กับพวก

มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๗/๒๕๖๑ นายบัณฑิต  อินสอน กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๘/๒๕๖๑ นายสาธิต  คงชูศรี กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๙/๒๕๖๑ นายเทอดไทย  ทวีเจริญทรัพย์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐/๒๕๖๑ นายสุวิทย์  ธรรมสา กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑/๒๕๖๑ นายโสพร  นาถะพินธุ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒/๒๕๖๑ นายประสิทธิ์  พรรณนา มาตรา ๓ (๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียด  

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 9
 • 3
 • 1
 • 7
 • 4
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube