Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2561

UPDATE22 ม.ค. 2561

ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๖๐

คำสั่ง
ย. ที่

รายคดี/กรณี

ความผิด
มูลฐาน

สถานะคดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

๑/๒๕๖๑

นายธงชัย  โรจน์รุ่งรังสี กับพวก

ภาษีอากร

คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒๕ รายการ

ดูรายละเอียด

 
๒/๒๕๖๑ นางสาวรอฮานา  เจ๊ะแม กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๓/๒๕๖๑ นางสาวแก้ใจ  เงาฉาย และนางสาวขนิษฐา ใยทอน กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๐ รายการ ดูรายละเอียด  
๔/๒๕๖๑

นายนพดล  แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์http://www.facebook.com/ interbet88) กับพวก

มาตรา ๓ (๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๕/๒๕๖๑

กรณีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) จำนวน พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัท นิลธาร จำกัด กับพวก

มาตรา ๓ (๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๖/๒๕๖๑

นายนาที  สามพันธ์ กับพวก

มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๗/๒๕๖๑ นายบัณฑิต  อินสอน กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๘/๒๕๖๑ นายสาธิต  คงชูศรี กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๙/๒๕๖๑ นายเทอดไทย  ทวีเจริญทรัพย์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๐/๒๕๖๑ นายสุวิทย์  ธรรมสา กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๑/๒๕๖๑ นายโสพร  นาถะพินธุ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๒/๒๕๖๑ นายประสิทธิ์  พรรณนา มาตรา ๓ (๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๓/๒๕๖๑ นางสาวทัศนีย์  ป้อมอาษา กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๔/๒๕๖๑ นายเอกลักษณ์  คำภา กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๕/๒๕๖๑ นางสมบูรณ์  เศษรักษา กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๖/๒๕๖๑ นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มอำไพ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๗/๒๕๖๑ รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ  จันทร์สกุลพร กับพวก มาตรา ๓ (๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๘๐ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๘/๒๕๖๑ กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้หลอกลวงประชาชน โดยนายสก๊อต มิเชล ผู้ถูกร้องเรียน (นางสาวสายวสันต์  พิญนุกิจ และนางสาวมัลลิกา  สุขชม) กับพวก มาตรา ๓ (๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๑๙/๒๕๖๑ นายสุวรรณ์  ลีประโคน กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๐/๒๕๖๑ นายจีรายุส  รัตนโพธิ์เศรษฐ กับพวก มาตรา ๓ (๑๔),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๑/๒๕๖๑ นายเชาวลิต  สาทพุ่ม กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๒/๒๕๖๑ นายประเสริฐ  สุขขี กับพวก มาตรา ๓ (๒) รองเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๓/๒๕๖๑ นายบัญชา  สุรินทร์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) มาตรา ๕ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๔/๒๕๖๑ นางสาวสรัน เสรเนท (MS.SRUN SREYNEAT) กับพวก มาตรา ๓ (๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๕/๒๕๖๑ นายธงชัย  โรจน์รุ่งรังสี กับพวก ภาษีอากร รองเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๖/๒๕๖๑ จิราวรรณ หรือ ปุ้ม เหรียญสุวรรณ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๗/๒๕๖๑ นางสาวจิรภา  ฤกษ์ผ่องศรี กับพวก มาตรา ๓(๑๔),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๘/๒๕๖๑ นายไวพจน์  วงศ์ไชยา กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๒๙/๒๕๖๑ นางสาวพิมพัณรัตน์ หรือนางสาวพิมพ์นิภา  วันน้อย และนายภาคิน  เฮงทรัพย์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๓๐/๒๕๖๑ นางเกศสุดา  ศรีเป็ง กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๓๑/๒๕๖๑ Miss.Isatu Bah กับพวก  มาตรา ๓ (๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๓๒/๒๕๖๑ นายสุพงษ์ พลเยี่ยม กับพวก  มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๓๓/๒๕๖๑ นายวสันต์  บุญวิเศษ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๓๔/๒๕๖๑ นายชรินทร์  เทพไพฑูรย์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๓๕/๒๕๖๑ นางสาวศรีสุชา  ลิ่มทอง กับพวก มาตรา ๓ (๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๓๖/๒๕๖๑ นายสัมฤทธิ์  ยะไวย์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๓๗/๒๕๖๑ นางสาวพัชรี  ผลบุญ และนยายโซเย (ไม่มีนามสกุล) กับพวก มาตรา ๓ (๑),(๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๓๘/๒๕๖๑ นายแสงไทย  โคตรสมบัติ และนางศิริพร  โคตรสมบัติ กับพวก มาตรา ๓ (๑),(๑๘) ,มาตรา ๕ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๓๙/๒๕๖๑ กรณีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) จำนวน พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัท นิลธาร จำกัด บริษัท ธนาเอกอนันต์ จำกัด กับพวก มาตรา ๓ (๕),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๐/๒๕๖๑ กลุ่มบุคคลซึ่งได้ตกลงหรือรู้เห็นร่วมกันในการสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท ยงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ "YCI" ในช่วงระหว่างวันที่ 10-27 กันยายน 2556 อันเป็นผลทำให้สภาพการซื้อขายทรัพย์ดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาด มาตรา ๓ (๒๐) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๑/๒๕๖๑ นายฌอน ปีแอร์ แอนเดรส ออลเตก้า ดูอาร์เต้ กับพวก มาตรา ๓ (๑๑),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗๐ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๒/๒๕๖๑ นายไมเคิล เพิร์ล (Mr.MICHAEL PEARL) กับพวก มาตรา ๓ (๒) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๓/๒๕๖๑ นายพรชัย  เพ็ชร์รัตน์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๔/๒๕๖๑ นายวิรัตน์  ก้อนคำตัน กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๕/๒๕๖๑ นายนเรศ  ทริปาทิ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๖/๒๕๖๑ นางสาวพัชนิดา  เค้าแคน กับพวก มาตรา ๓ (๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๗/๒๕๖๑ นางสาวสุมาลี  เลิศวิลัย กับพวก มาตรา ๓ (๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๘/๒๕๖๑ นางสาวปิยฉัตร  วรรณหัด กับพวก มาตรา ๓ (๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ ดูรายละเอียด  
๔๙/๒๕๖๑ นางสาวนาตยา  อนุพัฒน์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๐/๒๕๖๑ นางสาวจิรภา ฤกษ์ผ่องศรี กับพวก มาตรา ๓(๑๔),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๑/๒๕๖๐ นางสาวพิมใจ  อินปาว กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๒/๒๕๖๑ นายชิงตวน จางหรือจาง ชิงตวน (MR.QINGDUAN ZHANG) กับพวก มาตรา ๓ (๓) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๓/๒๕๖๑ นายชัยชนะ  ชาญวุธ มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๔/๒๕๖๑ นายปูรภัสสร หรือฮัมดำ หรืออครัขสะแลแมง หรือธีระนันท์ภาสกรณ์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๕/๒๕๖๑ นางสาววิมลรัตน์ สิงห์สุข และนางเบญจพรรณ กุญชโร กับพวก มาตรา ๓ (๗) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๖/๒๕๖๑ นายดนัย  ยาโทน กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๗/๒๕๖๑ นายสิทธิเวช พรหมอำไพ และนายยุทธนา ชูเนียม กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๘/๒๕๖๑ นางสาวอินทร์วรางค์ ดำแดง กับพวก มาตรา ๓(๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียด  
๕๙/๒๕๖๑ นายนิรุต ทองรัตนทอง กับพวก  มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๐/๒๕๖๑ นางสาวภาวนา  สุขจิต กับพวก มาตรา ๓ (๑๕) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๑/๒๕๖๑ นางสาวนวพร  จันทรรัศมี กับพวก มาตรา ๓ (๑),มาตรา ๕ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๘๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๒/๒๕๖๑ นางเรวดี  รัตนะอนันต์ กับพวก มาตรา ๓ (๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๓/๒๕๖๑ นางทองพูน  พรหมมี กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๔/๒๕๖๑ นายสำราญ  มิตรวงศ์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๕/๒๕๖๑ นายสมพงษ์  ศรีมหาพรม กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๖/๒๕๖๑ นายดำรงฤทธิ์  อินต๊ะรักษา กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๗/๒๕๖๑ นายปาณสาร  สมชีวิตา กับพวก มาตรา ๓(๓),(๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๘/๒๕๖๑ นางกองคำ  ปรักมาศ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียด  
๖๙/๒๕๖๑ นายวิวัฒน์  ยังถาวรตระกูล กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๐/๒๕๖๑ น.ส.พิมพัณรัตน์ วันน้อย หรือ น.ส.พิมพ์นิภา วันน้อย(ชื่อเดิม) และนายภาคิน เฮงทรัพย์ กับพวก  มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๑/๒๕๖๑ นายศรายุทธ  เฮียงจันทร์ กับพวก มาตรา ๓ (๑) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ดูรายละเอียด  
๗๒/๒๕๖๑ นางสาวเกศรา  มากศรี กับพวก มาตรา ๓ (๑๘) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ ดูรายละเอียด  

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 5
 • 0
 • 9
 • 1
 • 5
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube