Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ค้นหาบทความ

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 18 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
2 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 17 เม.ย. 2561
3 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 17 เม.ย. 2561
4 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 29 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
5 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 19 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
6 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 16 มี.ค. 2561
7 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 05 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
8 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 08 ก.พ. 2561
9 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 08 ก.พ. 2561
10 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 24 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
11 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 03 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
12 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 28 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
13 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 28 ธ.ค. 2560
14 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 14 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
15 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 14 ธ.ค. 2560
16 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 01 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
17 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 24 พ.ย. 2560
18 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง เพิกถอนรายการทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 24 พ.ย. 2560
19 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 09 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
20 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 27 ต.ค. 2560

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube