Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพืื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

UPDATE17 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลดไฟล์

1.img-171017150142_3302.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 8
 • 8
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube