Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง.

UPDATE17 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์

1.img-180124091156_754.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 3
 • 0
 • 5
 • 8
 • 5
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube