Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

UPDATE09 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์

1.img-180209105204_9317.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 9
 • 3
 • 1
 • 7
 • 9
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube