Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) สำนักงาน ปปง.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

UPDATE11 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์

1.announcement_5780.pdf

2.formY1_7966.pdf

3.formY2_2412.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 3
 • 0
 • 4
 • 7
 • 5
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube