Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

กลุ่มตรวจสอบภายใน

UPDATE23 ก.ย. 2559
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลดไฟล์

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 3
 • 0
 • 9
 • 2
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube