Insite bigbanner

วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์

UPDATE31 ต.ค. 2560

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

     ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 59/1 ให้จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้อกกันและปราบปรามการฟอกเงินดังนี้

(1)  สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยานหรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการดำเนินการนั้น

(2)  ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตราการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3)  ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้

 

 


 

วิสัยทัศน์

"เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีความคล่องตัว"

 


 

พันธกิจ

                    1. เสริมสร้าง พัฒนากระบวนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

                    2. การบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

                    3. ปรับปรุง กฏ ระเบียบเพื่อรองรับกับการบริหารจัดการกองทุน และการปฏิบัติงานตามภารกิจ

                    4. พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 4
 • 3
 • 7
 • 1
 • 9
 • 3
 • 5
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube