Insite bigbanner

ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุน

UPDATE23 ม.ค. 2562

แบบเสนอแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 

 คู่มือการคัดเลือกแผนงานฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุุนฯ

แบบเสนอแผนงานฯ

คำอธิบายวิธีการกรอกแบบฯ 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทุนหมุนเวียน โดยวิทยากร : นางสาวปรีชญา นาคแกน นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง

Download

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยวิทยากร : นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเพ็ชร นิติการชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย

Download

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมแผนงานโครงการ หรือภารกิจที่จะได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน และกระบวนการพิจารณาแผนงานโครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากเงินกองทุน โดย วิทยากร : นางสาวนิภาพร ปูชตรีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

Download

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

สถานะดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 

หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน

รายชื่อโครงการ

สถานะของโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการ "การบริหารจัดการทรัพย์สินรายคดี พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์"

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการประมูลทรัพย์สินรายคดี พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง.

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการ "ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อแจ้งเตือนประชาชนมิให้ถูกมิฉาชีพหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ"

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการ "การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง"

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องประชุมชั้น12 ของอาคารสำนักงาน ปปง.

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในอาคารสำนักงาน ปปง.

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application)

ยกเลิกโครงการฯ

สำนักงาน ปปง.

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการประมูลทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์เพื่อการขายทอดตลาด

สิ้นสุดโครงการแล้ว

     

 

สถานะดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน

รายชื่อโครงการ

สถานะของโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

สิ้นสุดโครงการแล้ว

รายงานสรุปผล

สำนักงาน ปปง.

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานของกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

ยกเลิกโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนาแบบจำลองต้นแบบในการนำเทคโนโลยีทางด้านการทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดหรือบุคคลที่ต้องสงสัยในการฟอกเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ปปง.

ยกเลิกโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 ยกเลิกโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สิ้นสุดโครงการแล้ว

รายงานสรุปผล

สำนักงาน ปปง.

โครงการจ้างเอกชนเพื่อสำรวจทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดตามกฎหมายฟอกเงิน

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศาลแพ่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สิ้นสุดโครงการแล้ว

รายงานสรุปผล

สำนักงาน ปปง.

โครงการหลักสูตรอบรมมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อกำหนดกรอบ/ขอบเขตเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สินรายคดีนายพิภพ  พงษ์พนัส และนางวันเพ็ญ  พงษ์พนัส

ไม่ได้รับอนุมัติ

กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 9

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

โครงการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายนายอาทิตย์ หรือบอย ทิพย์วาศรี กับพวก

สิ้นสุดโครงการแล้ว

กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 โครงการสืบสวนสอบสวนขยายผลผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สิ้นสุดโครงการแล้ว


 

สถานะดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน

รายชื่อโครงการ

สถานะของโครงการ

สำนักงาน ปปง. โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง.

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร บริเวณ ชั้น 4 ด้านหลัง

 ยกเลิกโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องโถง บริเวณหน้าห้อง 101 อาคารสำนักงาน ปปง.

 

สิ้นสุดโครงการ
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สิ้นสุดโครงการแล้ว

รายงานสรุปผล

สำนักงาน ปปง.  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้ประเมินเกี่ยวกับรายงานการประเมินด้าน AML/CFT ของประเทศไทย สิ้นสุดโครงการแล้ว
สำนักงาน ปปง.  โครงการขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ ของสำนักงาน ปปง. ยกเลิกโครงการ
สำนักงาน ปปง.  โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สิ้นสุดโครงการแล้ว
สำนักงาน ปปง.  โครงการจัดทำการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ

(ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ)

กองบังคับการปราบปราม โครงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สิ้นสุดโครงการแล้ว

 

สถานะดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

 

 

หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน รายชื่อโครงการ สถานะของโครงการ
สำนักงาน ปปง. โครงการจัดทำระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงาน ปปง. โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดโครงการแล้ว
สำนักงาน ปปง. โครงการ Mobile Application ศูนย์ข้อมูลคดีฟอกเงิน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงาน ปปง. โครงการจัดจ้างบริษัทจัดงานประชุมมืออาชีพ เพื่อบริหารและดำเนินโครงการการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 (The 4th Annual Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) 2018 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงาน ปปง. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2562 - 2566 และสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน ปปง.  อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงาน ปปง. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 สิ้นสุดโครงการแล้ว
ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. โครงการจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. (ศปก.ปปง.) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
โครงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4)
โครงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สิ้นสุดโครงการแล้ว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ตำรวจภูธรภาค 1)
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 1 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ตำรวจภูธรภาค 1)
โครงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สิ้นสุดโครงการแล้ว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
และมือปืนรับจ้าง)
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(กองบัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด)
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เกี่ยวกับการขยายผลและตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน สิ้นสุดโครงการแล้ว
สำนักงาน ปปง. โครงการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไรและเผยแพร่ผลการประเมินแก่ภาตส่วนที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงาน ปปง. โครงการปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง ชั้น 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
 สำนักงาน ปปง.  โครงการปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ปปง.  อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
 สำนักงาน ปปง.  โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงาน ปปง. โครงการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติและคู่มือการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงาน ปปง. โครงการศึกษาแนวโน้มการระดมทุนและหาแนวร่วมในการก่อการร้ายและมาตรการในการสกัดกั้นนักรบก่อการร้ายข้ามชาติ (Foregin Terrorist Fighter) ของไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์และธุรกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงาน ปปง. โครงการศึกษา เรื่อง มาตรการควบคุมและปราบปรามการขนเงินสดข้ามแดน การลักลอบหนีศุลกากร และการฟอกเงินผ่านการค้า เพื่อป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงาน ปปง. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)

โครงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
และมือปืนรับจ้าง)
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สิ้นสุดโครงการแล้ว
สำนักงาน ปปง. โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามพระราชับัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ

 VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 4
 • 3
 • 7
 • 1
 • 7
 • 9
 • 5
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube