Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

รายงานเหตุอันควรสงสัย (AMCIS)

UPDATE15 ต.ค. 2553

AMLO ELECTRONIC REPORTING SYSTEM

Anonymous Reporting

 รายงานธุรกรรมแบบไม่ต้องระบุผู้แจ้ง

คำแนะนำ

1. คุณไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดของผู้แจ้ง หรือถ้าต้องการระบุก็สามารถทำได้

2. ควรพยายามระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน แต่ไม่จำเป็นต้องระบุให้ครบถ้วนได้

3. ถ้าไม่ทราบหมายเลขบัตรประชาชน, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้แจ้ง ให้เปลี่ยนชนิดเป็น อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มแจ้งเบาะแส

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 4
 • 3
 • 0
 • 0
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube