Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗

UPDATE01 พ.ค. 2560
มาตรา ชื่อข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
มาตรา ๗(๑) โครงสร้างองค์กร   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑ แฟ้มมาตรา ๗(๑)
มาตรา ๗(๒)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง.

ระเบียบบริหารสำนักงาน ปปง.

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑ แฟ้มมาตรา ๗(๒)
มาตรา ๗(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑ แฟ้มมาตรา ๗(๓)
มาตรา ๗(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑ แฟ้มมาตรา ๗(๔)

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 1
 • 9
 • 2
 • 8
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube