Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

เรื่องทั่วไป

UPDATE29 ก.ค. 2559

 

เอกสารนำเสนอจากโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น  ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559   

 

ร่างแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน

ดาวน์โหลดไฟล์

1.12 RAB for Training 13 กย. เช้า pdf'

2.11 บรรยายแนวปฏิบัติ ปกอ. 13 กย. เช้า

3.10 กฎหมาย ปกอ. 13 เช้า กย. เช้า

4.9 กฎกระทรวง cdd 12 ก.ย.บ่าย

5.8 อบรมผู้มีหน้าที่รายงาน กส 12 กย เช้า

6.7 ตารางแสดงฐานความผิดและบทกำหนดโทษ ปกอ (ตามกฎหมายใหม่) 11 กย บ่าย

7.6 ตารางแสดงฐานความผิดและบทกำหนดโทษ (ตามกฎหมายใหม่) 11 กย บ่าย

8.5 ความผิดที่พบ 11 กย. 2560

9.4 บทลงโทษ 11 กย. 2560

10.3 การายงานธุรกรรม 11 กย. 2560

11.2 การกำหนดนโยาย 11 กย. 2560

12.1 กม. ปปง. 11 กย. 2560

13.ขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางในการปรับระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

14.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 4

15.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 3

16.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 1

17.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 1

18.การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ (winsor).pptx

19.ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงใหม่พร้อมสาระสำคัญ.doc

20.ptt กฎกระทรวงใหม่ปี 59 รวม ๘ ฉบับ.ppt

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 7
 • 4
 • 7
 • 0
 • 5
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube