Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" รุ่นที่ 2

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 8
 • 5
 • 7
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube