Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

UPDATE01 พ.ค. 2560

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน

๑. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ           (๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดข้อมูล
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดข้อมูล
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดข้อมูล
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รายละเอียดข้อมูล
(๒) แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดข้อมูล
แผนการจัดหาพัสดุสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดข้อมูล
(๓) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตามมาตรา ๙(๘) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ กำลังปรับปรุงข้อมูล
(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ  
 • ผลการสอบราคาจ้างเหมาช่างอาคารสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดข้อมูล
 • ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๗๐ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดข้อมูล
 • ผลการสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดข้อมูล
 • ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดข้อมูล
 • ผลการสอบราคาจัดจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์อัตโนมัติชนิไอพีโฟน จำนวน ๑ ระบบ
รายละเอียดข้อมูล
 • ผลการประกวดราคาจัดจ้างติดตั้งระบบเครือข่าวยภายใน (LAN) สำหรับอาคารเช่าแห่งใหม่ของสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑ ระบบ
รายละเอียดข้อมูล
 • ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
รายละเอียดข้อมูล
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙(๘)  
สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 • ตุลาคม ๒๕๕๘
รายละเอียดข้อมูล
 • พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายละเอียดข้อมูล
 • ธันวาคม ๒๕๕๘
รายละเอียดข้อมูล
 • มกราคม ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล
 • กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล
 • มีนาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล
 • เมษายน ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล
 • พฤษภาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล
 • มิถุนายน ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล
 • กรกฎาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล
 • สิงหาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล
 • กันยายน ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ กำลังปรับปรุงข้อมูล
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้อกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน กำลังปรับปรุงข้อมูล
(๘) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กำลังปรับปรุงข้อมูล
๒. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริหารประชาชน          (๑) หลักเกณฑ์และข้อตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ปปง. รายละเอียดข้อมูล
(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนรวมทั้ง 
คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ปปง. รายละเอียดข้อมูล
(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน  
สถิติผู้ขอใช้บริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ รายละเอียดข้อมูล
 (๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน  
สถิติการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส รายละเอียดข้อมูล
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริหาร กำลังปรับปรุงข้อมูล
(๖) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากไม่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบการบริหาร Management Auditing สอบทานระบบการประเมินผลกระทบควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รายละเอียดข้อมูล
๓. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน         (๑) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
โครงสร้างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายละเอียดข้อมูล
อำนาจหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายละเอียดข้อมูล
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจ รายละเอียดข้อมูล
(๓) แผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนงานประจำปี  
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดข้อมูล
(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดข้อมูล
(๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  
 • สำนักงานเลขานุการกรม
กำลังปรับปรุงข้อมูล
 • กองกำกับและตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมูล
 • กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
รายละเอียดข้อมูล
 • กองนโยบายและยุทธศาสตร์
รายละเอียดข้อมูล
 • กองกฎหมาย
รายละเอียดข้อมูล
 • กองข่าวกรองทางการเงิน
รายละเอียดข้อมูล
 • กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายละเอียดข้อมูล
 • กองคดี ๑-๔
กำลังปรับปรุงข้อมูล
 • กองสื่อสารองค์กร
กำลังปรับปรุงข้อมูล
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูล
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
รายละเอียดข้อมูล
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กำลังปรับปรุงข้อมูล
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  
รายงานประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงาน ปปง. รายละเอียดข้อมูล
รายงานประจำปี ๒๕๕๙ สำนักงาน ปปง. รายละเอียดข้อมูล
๔. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ        (๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี  
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดข้อมูล
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ  
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดข้อมูล
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดข้อมูล
(๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคมหรือผู้ตรวจสอบภายใน กำลังปรับปรุงข้อมูล
(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน รายละเอียดข้อมูล
๕. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล        (๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว กำลังปรับปรุงข้อมูล
(๒) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร กำลังปรับปรุงข้อมูล
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร  
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ รายละเอียดข้อมูล
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการของสำนักงาน ปปง. รายละเอียดข้อมูล
(๔) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากร  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และองค์ประกอบอื่น รายละเอียดข้อมูล
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร  
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงาน ปปง.  รายละเอียดข้อมูล
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงาน ปปง. (ฉบับที่ ๒)  รายละเอียดข้อมูล
(๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร กำลังปรับปรุงข้อมูล
๖. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      (๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  
แนวทางการติดตามแบะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายละเอียดข้อมูล
(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี กำลังปรับปรุงข้อมูล
(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายละเอียดข้อมูล
(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี กำลังปรับปรุงข้อมูล

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 1
 • 9
 • 3
 • 0
 • 7
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube