Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

กองกฎหมาย

UPDATE28 ก.ค. 2559

กองกฎหมาย

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมาย ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่            เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำปรึกษาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา หรืองานคดีปกครอง งานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ดำเนินการทางวินัย        ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานหรือหน่วยงานอื่น และประชาชนที่ช่วยปฏิบัติงาน        ตามอำนาจหน้าที่
(3) เสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดี การบริหารจัดการสำนวนคดี การจัดทำสารบบ และประมวลกฎหมาย คำพิพากษาและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี        และรัฐสภา
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับและคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube