Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินฯ

UPDATE14 ก.พ. 2560

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 9
 • 7
 • 8
 • 0
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube