Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

แผนส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน ปปง.

UPDATE28 ก.ค. 2559

 

เอกสารแผนส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน ปปง.

ดาวน์โหลดไฟล์

1.Culture 5_1.pdf

2.Culture 4_1.pdf

3.Culture 3_1.pdf

4.Culture 2_1.pdf

5.Culture 1_1.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 7
 • 7
 • 3
 • 4
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube