Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

UPDATE21 มี.ค. 2556

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

 

5.1 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (UN Sanction list)

5.1.1 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida)

 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2561 ลงวันที่ 17 พ.ค.2561 Download NEW

                      https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Press Releases :      https://www.un.org/press/en/2018/sc13330.doc.htm

                         

         ปล.  ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 20/2560 ลงวันที่ 29 ส.ค.2560

                 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 21/2560 ลงวันที่ 14 ก.ย.2560

                 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 22/2560 ลงวันที่ 9 ต.ค.2560

                 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 23/2560 ลงวันที่ 23 พ.ย.2560

                 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 24/2560 ลงวันที่ 29 ธ.ค.2560

                 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2561 ลงวันที่ 16 ก.พ.2561 

                 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2561 ลงวันที่ 9 มี.ค.2561

                 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2561 ลงวันที่ 3 เม.ย.2561

                 

5.1.2 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Taliban)

ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 4/2561 ลงวันที่ 18 เม.ย.2561 Download File

                       https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials

               Press Releases :  https://www.un.org/press/en/2018/sc13289.doc.htm

ปล.   คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 21/2557 ลงวันที่ 7 ต.ค.2557 

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 10/2558 ลงวันที่ 3 เม.ย.2558

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 10/2559 ลงวันที่ 22 ก.ค.2559

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 14/2559 ลงวันที่ 8 ก.ย.2559

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 20/2559 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2559

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 4/2560 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2560

5.2 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand list) แยกตามประกาศสำนักงาน ปปง. (ปกร.) แต่ละฉบับ

5.2.1 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2556

5.2.2 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2556

5.2.3 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2556

5.2.4 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2556

5.2.5 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2556

5.2.6 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2556 

5.2.7 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2556

5.2.8 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2557

5.2.9 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2557 

5.2.10 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2557

5.2.11 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2557 

5.2.12 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2557 

5.2.13 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2557

5.2.14 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2557 

5.2.15 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2557 

5.2.16 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2557

5.2.17 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2557

5.2.18 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 11/2557

5.2.19 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 12/2557 

5.2.20 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 13/2557 

5.2.21 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 14/2557 

5.2.22 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2558 

5.2.23 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2558 

5.2.24 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2558 

5.2.25 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2558 

5.2.26 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2558 

5.2.27 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2558 

5.2.28 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2558 

5.2.29 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2558 

5.2.30 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2558 

5.2.31 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2558 

5.2.32 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2559 

5.2.33 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2559 

5.2.34 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2559 

5.2.35 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2559 

5.2.36 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2559

5.2.37 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2559

5.2.38 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2559

5.2.39 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2559 

5.2.40 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2560 

5.2.41 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2560 

5.2.42 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2560

5.2.43 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2560

5.2.44 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2560

5.2.45 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2560

5.2.46 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2560

5.2.47 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2560

5.2.48 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2560

5.2.49 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2561

5.2.50 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2561

5.2.51 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2561

5.3 ศาลมีคำสั่งเพิกถอนออกจากสถานะการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 9 ราย

               5.3.1 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 1/2559 

               5.3.2 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 2/2559 

               5.3.3 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 1/2560

               5.3.4 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 2/2560

               5.3.5 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 3/2560

               5.3.6 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 4/2560

               5.3.7 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 5/2560

               5.3.8 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 6/2560

               5.3.9 ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 1/2561

5.4 รายชื่อรวม บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand list) จนถึงปัจจุบัน Download File

 

       5.5 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

             5.5.1  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSCR 1718 (DPRK)

             ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2561 ลงวันที่ 4 เม.ย.2561 Download NEW 

                                         https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials

             Press Releases :   https://www.un.org/press/en/2018/sc13272.doc.htm

              ปล.   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2560 ลงวันที่ 2 มิ.ย.2560

                      ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 4/2560 ลงวันที่ 6 มิ.ย.2560

                      ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2560 ลงวันที่ 7 ส.ค.2560

                      ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2560 ลงวันที่ 14 ก.ย.2560

                      ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2560 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2560

                      ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 ก.พ.2561

             5.5.2  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSCR 2231 (IRAN)

             ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2560 ลงวันที่ 12 เม.ย.2560 Download NEW 

                                     http://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml

              Press Releases : http://www.un.org/en/sc/2231/press-releases.shtml

      

      สิทธิบุคคลที่ถูกกำหนด

      5.6 สิทธิของบุคคลที่ถูกกำหนด

               5.6.1 บุคคลที่ถูกกำหนดที่สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อตามที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่ง อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังนี้

                        (1) ขอให้ดำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

                        (2) ขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

                        (3) ขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ

               5.6.2 บุคคลที่ถูกกำหนดที่สำนักงาน ปปง.ได้ประกาศรายชื่อตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มีสิทธิขอให้เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ ดังนี้

                        (1) ประสานติดต่อสำนักงาน ปปง.ด้วยตนเอง ณ สถานที่ทำการภายในเวลาราชการ

                        (2) มีหนังสือมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อขอให้ดำเนินการเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทั้งนี้ ให้ระบุในหนังสือให้ชัดแจ้งว่า บุคคล นิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ที่ขอเพิกถอนอออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ไม่ได้มีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และให้แนบพยานหลักฐานประกอบคำขอด้วย (ถ้ามี)

                         อนึ่ง เมื่อสำนักงาน ปปง.ได้รับคำขอตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี สำนักงาน ปปง.จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานกระทรวงการต่างประเทศให้ส่งเรื่องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงปห่งสหประชาชาติต่อไป

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 5
 • 0
 • 9
 • 1
 • 6
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube