Insite bigbanner

เผยเเพร่ความรู้ เขตประเวศ

UPDATE27 ม.ค. 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 2 โดยมี ร้อยเอก วิกร ทัพเป็นไทย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองกฎหมาย บรรยายในหัวข้อ สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง, พันตำรวจโท กฤตภาส ฐานะตระการกูล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองข่าวกรองทางการเงิน บรรยายในหัวข้อ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการฟอกเงินและการแจ้งเตือนประชาชน, ร้อยเอก วิกร ทัพเป็นไทย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ, พันตำรวจโท กฤตภาส ฐานะตระการกูล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ, นางสาวเขมณัฏฐ์ กมลพิทักษ์จิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ แนวทางในการสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาเครือข่ายจิตอาสาสำนักงาน ปปง. ณ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 6
 • 3
 • 8
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube