Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

UPDATE27 ธ.ค. 2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 6/2560 โดยมี นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 7
 • 7
 • 5
 • 1
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube