Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

UPDATE28 ธ.ค. 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เรื่อง เสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ปปง.ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 7
 • 7
 • 4
 • 0
 • 7
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube