Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

UPDATE12 ม.ค. 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 5
 • 0
 • 9
 • 1
 • 9
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube