Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center ๑๗๑๐) ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Call Center) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) หลังปรับปรุงแก้ไข

UPDATE12 ม.ค. 2561

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center ๑๗๑๐) ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Call Center) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หลังปรับปรุงแก้ไข 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะของงานที่จะจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อน เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นมายังสำนักงาน ปปง. โดยเปิดเผยตัว

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 5
 • 0
 • 9
 • 1
 • 8
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube