Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4

UPDATE08 ก.พ. 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. เข้าร่วมรับรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี ข้าราชการสำนักงาน ปปง.เข้าร่วม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 3
 • 0
 • 7
 • 0
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube