Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประชุมหารือกับบริษัทผู้รับจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส

UPDATE16 พ.ค. 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางปาล วัน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือกับบริษัทผู้รับจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center 1710) และระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Call Center) ณ บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 0
 • 8
 • 0
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube