Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 2/2561

UPDATE07 มิ.ย. 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี วินัย ชาคริยานุโยค อดีต รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 5
 • 5
 • 3
 • 0
 • 7
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube