Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและสืบสวนทางการเงิน"

UPDATE04 ก.ย. 2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ สำนักงาน ปปง. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและสืบสวนทางการเงิน" ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ปปง. ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงิน (หน่วยข่าวกรองทางการเงิน) แห่ง สปป.ลาว เข้าร่วมและสามารถสำเร็จหลักสูตรได้จำนวน 27 ราย อนึ่งความร่วมมือทางวิชาดังกล่าว เป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลง ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างสำนักงาน ปปง. ไทย กับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน แห่ง สปป.ลาว และถือเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 4
 • 3
 • 0
 • 1
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube