Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

สัมมนาเรื่องนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

UPDATE09 พ.ย. 2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการสัมมนาเรื่องนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Innovation and Industry Alliance Forum) ภายใต้การประชุมสุดยอดด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 (The 4th Annual Counter-Terrorism Financing Summit) โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 3
 • 0
 • 9
 • 4
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube