Insite bigbanner

การประชุมสุดยอดด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

UPDATE07 ก.พ. 2562

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ (4th Regional Counter-Terrorism Financing Summit 2018 (CTF Summit)) ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย (Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC)) และ หน่วยข่าวกรองทางการเงินอินโดนีเซีย (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 6
 • 9
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube