Insite bigbanner

ผู้มีหน้าที่รายงานการธุรกรรม

UPDATE01 ม.ค. 2513

สำนักงาน ปปง. กำชับผู้มีหน้าที่รายงานการธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. ในเรื่องการแสดงตนของประชาชนสำหรับการทำธุรกรรม โดยจะต้องเรียกขอดูบัตรแสดงตนจากประชาชนที่จะทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้าง การขโมยบัตรประชาชน การปลอมแปลงเอกสาร ส่งผลกระทบทั้งประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 4
 • 3
 • 7
 • 1
 • 7
 • 3
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube