Insite bigbanner

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

UPDATE02 ก.ย. 2562

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.15 น. พลตำรวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. และนายธนวรรษ  ว่องไวทวีวงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีนายวิทยา  นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน จากนั้นมีการอภิปรายเรื่อง “ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” โดยนายธนวรรษ  ว่องไวทวีวงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ, นายกุลธนิต  มงคลสวัสดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด, นางนวลจันทร์  โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน, นางชลธิชา  ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี 3 สำนักงาน ปปง. และดำเนินการอภิปรายโดยนายวิทยา  นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 5
 • 4
 • 6
 • 1
 • 3
 • 9
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube