Insite bigbanner

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ กรมการปกครองจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic

UPDATE18 ก.ย. 2562

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ กรมการปกครองจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic

เรื่อง สิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อจูงใจให้องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ไม่ได้จดทะเบียนเข้ามาอยู่ในระบบ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนได้รับทราบ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 5
 • 6
 • 4
 • 9
 • 0
 • 1
 • 7
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube