Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 19 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
2 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 04 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
5 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center ๑๗๑๐) และระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Call Center)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
7 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 10 สำนักงาน ปปง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔) โดยวิธี e-market 16 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
10 ประกาศปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 07 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
11 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
12 ประกาศการซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔) โดยวิธี e-market 06 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ชั้น ๑๐ สำนักงาน ปปง. 02 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 17 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 (ยอดเงิน 1,504,580 บาท) 27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 (ยอดเงิน 280,000 บาท) 27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 (ยอดเงิน 88,000 บาท) 27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 (ยอดเงิน 55,000 บาท) 27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ยอดเงิน 50,000 บาท) 27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
19 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
20 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
 • of
 • 19
 • last

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 8
 • 8
 • 0
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube