Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 19 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
3 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
5 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center ๑๗๑๐) ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Call Center) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) หลังปรับปรุงแก้ไข 12 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
6 ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
7 การซื้อตามโครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e- market) 04 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
8 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลทางระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 04 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์ระบบบันทึกภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
10 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
12 ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดจัดซื้อตามโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลทางระบบดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 21 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
13 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center ๑๗๑๐) ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Call Center) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 21 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
14 โครงการจัดกาชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์ระบบบันทึกภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (e-bidding) 12 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
15 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 30 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
16 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล จำนวน 101 อัตรา 30 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
17 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และผู้ควบคุมการประสานงานพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ปปง. 29 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๑๐๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 08 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
20 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓๐ คัน 29 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 7
 • 5
 • 7
 • 0
 • 9
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube