Insite bigbanner

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการตัด ถาง ทำลาย วัชพืชต้นไม้ขนาดเล็กและทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและห้องพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้บุนวมสำหรับใช้ในห้องประชุม ของสำนักงาน ปปง. จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๕ รายการ ( ๗๖ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๐ เล่ม 09 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๓๑ รายการ (๕๖ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มไสกาว เรื่อง เอกสารประกอบการชี้แจง คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการ จำนวน ๔ รายการ (๓๔๐ เล่ม)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะหน้าขาวสำหรับใช้ในห้องประชุม ของสำนักงาน ปปง. จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาเดินท่อน้ำประปา เดินสายไฟฟ้าฯ 29 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คประตู จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๓ รายการ (๒๘ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
 • of
 • 53
 • last

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 5
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 9
 • 5
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube