Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center ๑๗๑๐) ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Call Center) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

UPDATE21 ธ.ค. 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center ๑๗๑๐) ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Call Center) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อรับฟังความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะของงานที่จะจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อน เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นมายังสำนักงาน ปปง. โดยเปิดเผยตัว 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 9
 • 0
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube