Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดจัดซื้อตามโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลทางระบบดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

UPDATE21 ธ.ค. 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อตามโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลทางระบบดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เพื่อรับฟังความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะของงานที่จะซื้อพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อน เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นมายังสำนักงาน ปปง. โดยเปิดเผยตัว 

ดาวน์โหลดไฟล์

1.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY_8875.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 7
 • 7
 • 4
 • 1
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube