Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์ระบบบันทึกภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

UPDATE29 ม.ค. 2561

      ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์ระบบบันทึกภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

      กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amlo.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๐๗ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์

1.img-180129143014_1492.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 3
 • 0
 • 5
 • 0
 • 5
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube