Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และผู้ควบคุมการประสานงานพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน ปปง. จำนวน 21 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

UPDATE13 ก.ย. 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และผู้ควบคุมการประสานงานพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน ปปง. จำนวน 21 อัตรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์

1.20180913173552650_2575.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 4
 • 3
 • 6
 • 5
 • 0
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube