Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อปืนพกสั้น กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 100 กระบอก

UPDATE01 ม.ค. 2513

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อปืนพกสั้น กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 100 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อปืนพกสั้น กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 100 กระบอก

ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์

1.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY100YYYYYYYY20190110140529669_394.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 4
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube