ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 19/2560 ลงวันที่ 21 ส.ค.2560
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida)

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2560

 

   

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Press Releases :

https://www.un.org/press/en/2017/sc12962.doc.htm

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ